• Thanh toán qua bên thứ ba

    Việc thỏa thuận thanh toán cho bên thứ ba thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban ...
    Trong Thuế - Phí - Lệ phí | của huynhthu95 | Ngày: 30/10/2019