• Nghĩ dưỡng sức sau khi sinh con

    Liên quan đến nội dung thắc mắc về chế độ nghỉ dưỡng sức của lao động nữ sau khi sinh con, Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau: Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản 1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong ...
    Trong Lao động - Việc làm | của minhpham1995 | Ngày: 14/02/2018