• Hụi và những hệ quả

    Hụi (được gọi chung là họ) dưới gốc độ pháp luật được hiểu là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của chaugiang9897 | Ngày: 26/12/2019