• Hỏi V/v Thành lập Doanh nghiệp Xã hội

    Kính gửi Luật sư, Hiện nay tôi là Giám đốc 1 tổ chức Phi chính phủ tại Nghệ An (Local NGO), Trung tâm tôi có định hướng thành lập một chi nhánh (bộ phận), tạm gọi là Doanh nghiệp xã hội, trực thuộc Trung tâm. Hoạt động của bộ phận này hướng vào ...
    Trong Doanh nghiệp | của Trung_0702 | Ngày: 26/06/2015