• Quy trình trùng tu di tích

    Về vấn đề quy trình trùng tu di tích tạ i Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quy định các bước như sau: - Nội dung dự án tu bổ ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của huynhthu95 | Ngày: 30/05/2020