• Vốn điều lệ và TK411

    Công ty tôi có dự định sử dụng quỹ đầu tư phát triển để đầu tư TSCĐ thì về nguyên tắc phải kết chuyển nguồn N414/C411. Như vậy TK 411 phát sinh tăng thì có ảnh hưởng gì đến vốn điều lệ của công ty không. Công ty tôi có phải làm thủ tục tăng vốn điều lệ không (Công ty cổ phần).
    Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của lanthuy289 | Ngày: 03/12/2019