• Thẩm quyền quản lý dự án cấp huyện

    Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: “ Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn đầu tư, người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành hoặc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực là ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của hoangleminh111 | Ngày: 28/07/2021