Thông báo số 01/TB-HĐT về kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề 2016

Chủ đề   RSS   
 • #435288 06/09/2016

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Thông báo số 01/TB-HĐT về kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề 2016

  Ngày 01/9/2016, Bộ Tài chính phát hành thông báo số 01/TB-HĐT về kỳ thi kiểm toán viên và kỳ thi kế toán viên hành nghề năm 2016

  Thực hiện Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán (sau đây gọi tắt là Thông tư 129), Hội đồng thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước năm 2016 thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề và thi sát hạch đối với người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài năm 2016, như sau:

  1.THI KIỂM TOÁN VIÊN
  1.1. Đối với người dự thi lần đầu
  1.1.1. Điều kiện dự thi

  a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

  b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trĩnh (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư 129.

  Tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học được hiểu là:
  - Tổng số đơn vị học trình chỉ tính phần học lý thuyết và bài tập của các môn học, không tính số tiết quy đổi đơn vị học trình của báo cáo thực tập, báo cáo kiến tập, báo cáo thu hoạch của người học;
  - Trường hợp bảng điểm học đại học của người đăng ký dự thi không ghi rõ số đợn vị học trình mà chỉ ghi số tiết học của các môn học thì tổng số tiết học của các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế phải từ 7% tổng sổ tiết học của cả khóa học trở lên.

  c) Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi (ngày 30/9/2016); hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 48 tháng trở lên tính từ tháng ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi (ngày 30/9/2016);

  d) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định.

  1.1.2. Môn thi, thời gian thi và hình thức thì
  Thi 7 môn, gồm:
  + 06 môn thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, gồm:
  (1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp
  (2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;
  (3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;
  (4) Kế toán tài chính, kể toán quản trị nâng cao;
  (5) Kiếm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao;
  (6) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao.

  + 01 môn Ngoại ngữ (trình độ C) của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức: Thi viết trong thời gian 120 phút.
  Lưu ý: Người đăng ký dự thi lần đầu năm 2016 có thể đăng ký dự thi cả 7 môn hoặc đăng ký dự thi tối thiểu 4 môn trong số 7 môn thi nói trên; các môn còn lại sẽ được đăng ký thi tiếp kỳ thi năm 2017 hoặc năm 2018.
  .................................................. .....................
  .................................................. .....................
  .................................................. .....................
  .................................................. .....................

  4.-THỜI GIAN, ĐỊA ĐIẺM THI; THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ; LỆ PHÍ DỰ THI
  4.1. Thòi gian thi dự kiến: Từ ngày 02/12/2016 đến ngày 06/12/2016 (nghỉ ngày Chủ Nhật 04/12/2016)
  4.2. Địa điểm thi dự kiến:

  - Miền Bắc: Tại Hà Nội hoặc địa điểm cách Hà Nội khoảng 20 km;
  - Miền Nam: Tại TP. Hồ Chí Minh.
  Thời gian thi, địa điểm thi, lịch thi chính thức; danh sách những người đủ điều kiện dự thi và danh sách những người không đủ điều kiện dự thi Hội đòng thi sẽ thông báo trước ngày 31/10/2016 trên website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (Hội đồng thì sẽ không gửi thông báo trực tiếp cho từng thí sinh qua đường bưu điện).

  LƯU Ý: Thí sinh có trách nhiệm kiếm tra các thông tin về cá nhân mình (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, tên đơn vị công tác, các môn đăng ký dự thi, địa điểm đăng ký dự thi) trong danh sách đủ điều kiện dự thi do Hội đồng công bổ trên website của Bộ Tài chỉnh, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và Hội Kiêm toán
  viên hành nghề Việt Nam. Trường hợp thông tin chưa khớp đúng với bản đăng ký dự thi, thí sinh cần phản ánh về Thường trực Hội đồng thi (Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội email: duongquanghung@mof. gov. vn hoặc nguyennhoanglongl@mof.gov.vn) trước nsàv 07/11/2016 để kịp thời xem xét, điều chỉnh. Sau thời gian này Hội đồng thi không chịu trách nhiệm về sai sót liên quan đến thông tin của thỉ sinh trên danh sách dự thi.

  4.3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/9/2016 đến ngày 30/9/2016.
  Mỗi người đăng ký dự thi nộp 01 bộ hồ sơ. Người dự thi chỉ được thi các môn thi đã đăng ký. Hồ sơ dự thi làm không theo mẫu quy định, không đầy đủ, lập không đúng theo Thông báo này, hồ sơ của người không đủ điều kiện dự thi hoặc chưa nộp lệ phí dự thi, hồ sơ nộp sau ngày 30/9/2016 sẽ không được chấp nhận. Hồ
  sơ đã nộp không trả lại người đăng ký dự thi.
  4.4. Lệ phí dự thi:
  - Lệ phí dự thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề: Chỉ tính cho những môn thi đăng ký dự thi theo mức 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/l môn thi.
  - Lệ phí dự thi sát hạch đối với người có chứng chi chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)/l thí sinh.
  Lệ phí dự thi phải nộp khi nộp hồ sơ dự thi. Lệ phí thi đã nộp không được hoàn lại trừ trường hợp người dự thi đã được Hội đồng thi thông báo không đủ điều kiện dự thi năm 2016.

  Thông tin chi tiết về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán đề nghị xem Thông tư 129 và bản tin trên website của Bộ Tài chính, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam./.

   
  11558 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận