Kết quả Vòng 1 Cuộc thi Dân Luật Cùng Vui

Chủ đề   RSS   
 • #81365 29/01/2011

  admin
  Top 100
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2008
  Tổng số bài viết (717)
  Số điểm: 22498
  Cảm ơn: 6483
  Được cảm ơn 1534 lần
  ContentAdministrators

  Kết quả Vòng 1 Cuộc thi Dân Luật Cùng Vui

  Danh sách 20 bạn có tỉ lệ bình chọn cao nhất trong Vòng 1 Cuộc thi #ff0000;">Dân #ff0000;">Luật Cùng vui được tổ chức từ ngày 08/11/2010 đến ngày 16/01/2011:

   

  TT

  #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  Tên thành viên

  #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  Tỉ lệ vote

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  Vũ Vinh Quang (boyluat)

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  5.7

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  2

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  Danh Thị Loan (hiyatuongda)

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  5.1

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  Nguyễn Quyết Quyền (QuyetQuyen945)

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  5.1

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  4

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;" u1:str="Trần Thị Bích Vân (tranthibichvan_tax06) ">

  Trần Thị Bích Vân (tranthibichvan_tax06) 

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  5.1

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  5

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;" u1:str="Nguyễn Thị Hằng (hanghell) ">

  Nguyễn Thị Hằng (hanghell) 

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  4.8

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  6

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;" u1:str="Ngô Tú Ngân (hiden_face) ">

  Ngô Tú Ngân (hiden_face) 

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  4.8

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  7

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;" u1:str="Nguyễn Khắc Huy (nkkhuy) ">

  Nguyễn Khắc Huy (nkkhuy) 

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  4.2

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  8

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  Vũ Hùng Mạnh (VUHUNGMANH)

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  4.2

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  9

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;" u1:str="Đỗ Hữu Đĩnh (Dinhlex) ">

  Đỗ Hữu Đĩnh (Dinhlex) 

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  3.9

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  10

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;" u1:str="Đặng Gia Kiên (kienlawyer) ">

  Đặng Gia Kiên (kienlawyer) 

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  3.6

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  11

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  Phan Khắc Duy (khacduy25)

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  3.3

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  12

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;" u1:str="Ngô Thùy Khanh (NgoThuyKhanh) ">

  Ngô Thùy Khanh (NgoThuyKhanh) 

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  3.3

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  13

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  Dương Vân Anh (anhdv352)

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  14

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;" u1:str="Nguyễn Văn Hà (hasosa) ">

  Nguyễn Văn Hà (hasosa) 

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  15

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  Lê Nguyên Hòa (hoa.le)

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  16

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;" u1:str="Nguyễn Thị Châm (khatvongttk) ">

  Nguyễn Thị Châm (khatvongttk) 

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  17

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  Lê Thanh Hải (oixanhhlu)

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  18

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;" u1:str="Trần Lê Thu (thuhau) ">

  Trần Lê Thu (thuhau) 

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  19

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  Phạm Chí Trung (TRUNGPHAM296)

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: windowtext 1pt solid; width: 45.75pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  20

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 270.2pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;" u1:str="Huỳnh Minh (tuyenthu13) ">

  Huỳnh Minh (tuyenthu13) 

  #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; width: 80.8pt; padding-top: 0.75pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.65pt; background-color: transparent;">

  3

   

  Ban tổ chức sẽ liên hệ gởi quà tặng cho các bạn từ ngày 08/02/2011.

  Kính chúc tất cả Quý thành viên cùng gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc!

   
  13616 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #81463   31/01/2011

  hanghell
  hanghell
  Top 75
  Lớp 8

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:27/11/2010
  Tổng số bài viết (874)
  Số điểm: 11042
  Cảm ơn: 522
  Được cảm ơn 426 lần


  Không biết ban quản trị có hướng dẫn cụ thể hơn về vòng hai nữa không nhỉ?
  việc tạo chủ đề hanghell thấy khá khó để tìm được chủ đề nhiều người quan tâm mà đưa ra quan điểm của mình và bảo vệ nó đến cùng thì hơi khó các bác nhỉ?

  Các bạn sinh viên cũng gặp khá nhiều bất lợi trong vòng này nữa vì chưa có nhiều kinh nghiệm như các anh chị đi trước.

  Phần thưởng lại hấp dẫn quá nên chắc chắn vòng này sẽ có nhiều màn gay cấn đây........

  Các bạn ơi cố lên nào!!!

  Good luck for you!

   
  Báo quản trị |  
 • #81579   08/02/2011

  thuhau
  thuhau

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2010
  Tổng số bài viết (109)
  Số điểm: 855
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 40 lần


  Mình cũng thấy vậy. Chắc admin phải chỉ cách thức tạo chủ đề mới thực hiên được. Mình đang phân vân không biết làm thế nào tạo chủ đề mới đây. Admin nhắn tin chỉ cách thức thực hiện hộ nhé.
   
  Báo quản trị |  
 • #81589   08/02/2011

  admin
  admin
  Top 100
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2008
  Tổng số bài viết (717)
  Số điểm: 22498
  Cảm ơn: 6483
  Được cảm ơn 1534 lần
  ContentAdministrators

  Chào các bạn thành viên!

  Các bạn có thể bắt đầu post bài thi Vòng 2 của mình từ bây giờ.

  Nội dung thi: 01 bài viết  thảo luận để cùng chia sẻ với Cộng đồng Dân Luật vấn đề mà bạn quan tâm liên quan đến pháp luật có thể là sự kiện pháp luật, vụ án, ý tưởng xây dựng pháp luật, phê phán tham nhũng...

  Cách gửi bài: Các bạn click vào chuyên mục Cuộc thi Dân Luật Cùng Vui sẽ thấy nút tạo chủ đề. 

  Thời gian thi ở Vòng 2 dự kiến từ nay đến hết ngày 31/3/2011.

  Rất mong nhận được nhiều bài viết sâu sắc, giá trị từ 20 bạn đạt giải của Vòng 1.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  thuhau (11/02/2011)
 • #82474   12/02/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14962)
  Số điểm: 99990
  Cảm ơn: 3501
  Được cảm ơn 5364 lần
  SMod

  Góp ý cho Admin : Hiện giờ ở chuyên mục Cuộc thi Dân Luật Cùng Vui tôi thấy các bài viết dự thi của vòng 1 và vòng 2 lẫn lộn với nhau. Bây giờ mới có 2 người gửi bài dự thi vòng 2, đến khi cả 20 người đều gửi bài thì chuyên mục này sẽ rất lộn xộn.

  Vì vậy đề nghị Admin tách riêng các bài dự thi vòng 1 và vòng 2 vào các thư mục riêng. Như vậy nó sẽ rõ ràng hơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #82523   12/02/2011

  admin
  admin
  Top 100
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2008
  Tổng số bài viết (717)
  Số điểm: 22498
  Cảm ơn: 6483
  Được cảm ơn 1534 lần
  ContentAdministrators

  Cảm ơn góp ý của anh ntdieu

  Để chúng ta có thể theo dõi các Bài dự thi Vòng 2 được thuận tiện, các bài thi Vòng 1 sẽ lần lượt được chuyển trả lại các chuyên mục ban đầu.   
  Báo quản trị |  
 • #83233   16/02/2011

  thuhau
  thuhau

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2010
  Tổng số bài viết (109)
  Số điểm: 855
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 40 lần


  Cám ơn admin

  thuhau đã nhận được áo thun của Vòng 1 rồi.

  Áo nổi bật lắm mà không biết có dám mặc ra đường không vì người xấu mặc gì cũng không đẹp, hihi? Phía sau chữ to quá, màu nổi nữa, chắc thuhau sẽ mặc lúc offline tại Sài Gòn admin nhỉ.

  Cái này nói nhỏ admin thôi nhé, thuhau có người thân làm trong ngành in, nếu sau này cần in như thế này thì alo thuhau sẽ nhờ chọn cộng nghệ in chìm trên áo mà không bị dây mực ra, đẹp lắm nhé.

  Dù sao cũng vui vì có áo đẹp -sourvenir của người tham gia DanLuat.
  Tặng hoa cho admin nè

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuhau vì bài viết hữu ích
  admin (18/02/2011)
 • #83644   18/02/2011

  hoa.le
  hoa.le

  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2010
  Tổng số bài viết (79)
  Số điểm: 1907
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 15 lần


  Thân chào Admin

  Chân thành cảm ơn Admin về giải thưởng của cuộc thi vòng 1 dân luật cùng vui. Tôi rất vui vì đã nhận được quà vào ngày hôm qua (thứ năm 17-2-2011). Tuy nhiên có một sự cố nho nhỏ mà tôi hy vọng rằng bộ phận gói và chuyển quà đừng để xảy ra nữa.

  Đó là mặc dù bưu kiện gửi đến ghi đúng tên tôi là Lê Nguyên Hòa, nhưng khi mở hộp quà ra thì niềm vui được nhận quà từ diễn đàn "bỗng dưng thụt hứng", bởi Thư chúc mừng đã ghi sai tên tôi, cụ thể là thư chúc mừng ghi tên bạn HUỲNH TUYÊN THU (tuyenthu13).

  Tôi không biêt là bộ phận gói và chuyển quà đã nhầm lẫn riêng bức thư thôi hay là cả gói quà, nếu nhầm lẫn cả gói quà thì tôi lại sợ nhầm luôn cả chiếc áo, nhưng dù sao đi nữa thì điều này là hoàn toàn không nên bởi người ta vẫn nói "Của cho không bằng cách cho" mà, đúng không Admin!

  Tôi rất quý món quà của Admin gửi nhưng có lẽ đây là sai sót không mong muốn đã xảy ra và cũng có thể bạn tuyenthu13 đã cũng bị gửi nhầm như tôi. 

  Thêm một góp ý nữa, tôi thấy bức thư chúc mừng được design khá đẹp, được in cẩn thận nhưng lại bị gấp lại 2, 3 đường. Điều đó làm mất đi gía trị của bức thư (hoặc cũng có thể xem là giấy khen tặng) và người nhận sẽ thấy không được tôn trọng hay cũng dễ dàng vứt nó đi.

  Nên tôi có góp ý chân thành như thế này:

  1. Admin không nên gấp Thư chúc mừng lại để nó được trang trọng hơn khi đến tay người nhận (khi gửi bạn có thể để nó trong bìa lớn):

  2. Tên người được chúc mừng nên được in luôn, chứ không nên viết tay (tôi nghĩ điều này không khó thực hiện, nhưng khi thực hiện được nó thì sẽ tăng thêm tính chuyên nghiệp).

  Một lần nữa tôi lại muốn sử dụng câu nói cấm sai "Của cho không bằng cách cho" để bộ phận gửi gói và gửi quà lưu ý hơn.

  Trên là ý kiến chân thành của tôi với mong muốn Thư viện pháp luật ngày càng phát triển một cách chuyên nghiệp hơn!

  Hy vọng sớm nhận lại quà từ Admin để có dịp khoe với bạn bè và người thân!! 

  Mong sớm nhận được hồi âm từ Admin.
  Trân trọng,

  Cập nhật bởi hoa.le ngày 18/02/2011 11:20:40 AM Cập nhật bởi hoa.le ngày 18/02/2011 11:20:19 AM Cập nhật bởi hoa.le ngày 18/02/2011 11:19:30 AM

  Luật sư Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Điều hành Hãng Luật LHLegal

  17A Phan Bội Châu, P.2, Quận Binh Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

  số 5 đường số 6, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  Email: Hoa.Le@LuatSuLH.Com| Điện thoại: 0987375738 - 0903796830

  https://luatsulh.com/

  https://chonghanggia.info/

  https://chonghangnhai.com/

  https://chonghanggian.com/

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hoa.le vì bài viết hữu ích
  admin (18/02/2011) QuyetQuyen945 (18/02/2011)
 • #83678   18/02/2011

  admin
  admin
  Top 100
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2008
  Tổng số bài viết (717)
  Số điểm: 22498
  Cảm ơn: 6483
  Được cảm ơn 1534 lần
  ContentAdministrators

  Chào hai bạn thuhau và hoa.le

  Admin rất cảm ơn và xin ghi nhận những chia sẻ cùng góp ý của các bạn.

  Chắc chắn là các bạn đều mong đợi Dân Luật ngày một phát triển tốt hơn và chuyên nghiệp hơn trên tất cả mọi mặt, phải không?!

  Dân Luật sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, nếu được sự ủng hộ của 02 bạn và tất cả các thành viên khác.

  Về việc quà tặng của hoa.le: Các phần quà đều như nhau nên bạn hãy toàn quyền sử dụng chiếc áo ấy nhé. Riêng thư Chúc mừng mình sẽ gởi bạn và tuyenthu13 (đúng như bạn đoán) một bản mới trong thời gian sớm nhất.

  Thật ra được chuẩn bị quà tặng cho các thành viên luôn là niềm vui và hân hạnh đối với Ban quản trị Dân Luật nên Admin phụ trách luôn cả khâu đóng gói. 

  Admin cũng hiểu việc gởi thư nhầm địa chỉ sẽ làm người nhận "buồn ghê lắm" nên rất sợ có sai sót này vì biết mình xưa giờ không được cẩn thận khi làm nhiều thứ cùng lúc. Thế mà không biết tại sao lại vẫn sai sót.

  Kỳ này chắc là Admin sẽ nổi tiếng trên Dân Luật vì tính hậu đậu, chủ quan của mình mất thôi (Xin lỗi các admin trước đó và sau này của Dân Luật nha, hic)

   
  Báo quản trị |  
 • #83969   19/02/2011

  hoa.le
  hoa.le

  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2010
  Tổng số bài viết (79)
  Số điểm: 1907
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 15 lần


  Thân gửi Admin
  Tôi rất vui vì bạn đã hồi đáp sớm. Hy vọng rằng sự cố này sẽ không xảy ra nữa!
  Chúc Admin luôn làm việc vui vẻ!

  Luật sư Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Điều hành Hãng Luật LHLegal

  17A Phan Bội Châu, P.2, Quận Binh Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

  số 5 đường số 6, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  Email: Hoa.Le@LuatSuLH.Com| Điện thoại: 0987375738 - 0903796830

  https://luatsulh.com/

  https://chonghanggia.info/

  https://chonghangnhai.com/

  https://chonghanggian.com/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoa.le vì bài viết hữu ích
  admin (21/02/2011)
 • #84296   21/02/2011

  hasosa
  hasosa
  Top 200
  Male
  Lớp 5

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2010
  Tổng số bài viết (478)
  Số điểm: 6894
  Cảm ơn: 157
  Được cảm ơn 136 lần


  Xin chào admin!
  Đến ngày hôm nay 21/2/2011 thì tôi mới nhận được phần thưởng là áo thun kỷ niệm của Cuộc thi, còn 3 tháng kích hoạt tài khoản basic thì đã nhận được từ trước rồi.
  Quả thực phần thưởng nhỏ nhưng rất vui và thấy thật ý nghĩa; tôi chân thành cảm ơn admin, cảm ơn Lawsoft!
  Chúc Công ty cổ phần Lawsoft ngày càng phát triển!

  3 điều làm nên giá trị con người: Siêng năng – Chân thành – Thành đạt

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hasosa vì bài viết hữu ích
  admin (21/02/2011)
 • #84463   22/02/2011

  hoa.le
  hoa.le

  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2010
  Tổng số bài viết (79)
  Số điểm: 1907
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 15 lần


  Thân gửi Admin
  Hòa đã nhận được Thư chúc mừng vượt qua vòng 1 cuộc thi dân luật cùng vui của Admin theo đúng tâm nguyện của Hòa, nhưng thật không may là người đưa thư không biết nên đã gấp đôi thư lại. Vậy nên nếu có lần sau nữa thì Admin ghi thêm dòng Note trên bìa thư là "Làm ơn không gấp lại", để người đưa thư biết nhé!
  Trân trọng cảm ơn Admin đã nổ lực sửa sai.

  Luật sư Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Điều hành Hãng Luật LHLegal

  17A Phan Bội Châu, P.2, Quận Binh Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

  số 5 đường số 6, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  Email: Hoa.Le@LuatSuLH.Com| Điện thoại: 0987375738 - 0903796830

  https://luatsulh.com/

  https://chonghanggia.info/

  https://chonghangnhai.com/

  https://chonghanggian.com/

   
  Báo quản trị |  
 • #84558   22/02/2011

  admin
  admin
  Top 100
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2008
  Tổng số bài viết (717)
  Số điểm: 22498
  Cảm ơn: 6483
  Được cảm ơn 1534 lần
  ContentAdministrators

  Hi hoa.le

  Chà, tính liên lạc hỏi thăm bạn thế mà đã nhận được tin nhắn. Cảm ơn bạn đã nhiệt tình đưa giải pháp. 

  Thật tình mình định giữ lại để hẹn các bạn uống cafe "tạ lỗi" rồi gởi luôn vì bạn và tuyenthu13 đều ở TP, có điều người hướng đông, người hướng Tây. Không biết gặp ở đâu là thích hợp.

  Lúc nào rảnh cafe thì nhắn hộp thư cho admin nhé. Thân mến!
   
  Báo quản trị |  
 • #84567   22/02/2011

  hoa.le
  hoa.le

  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2010
  Tổng số bài viết (79)
  Số điểm: 1907
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 15 lần


  Mến chào Admin
  Tạ lỗi thì Hòa không dám nhận. Nhưng cafe thì Hòa sẵn sàng! Hòa cũng hy vọng có 1 cuộc gặp tại Cafe Shop sớm với Admin. Thời gian thì Hòa nhường Admin săp xếp! Khi nào Ok thì nhắn cho Hòa vậy! Chờ tin Admin nhé!
  Chúc Admin luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!

  Luật sư Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Điều hành Hãng Luật LHLegal

  17A Phan Bội Châu, P.2, Quận Binh Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

  số 5 đường số 6, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  Email: Hoa.Le@LuatSuLH.Com| Điện thoại: 0987375738 - 0903796830

  https://luatsulh.com/

  https://chonghanggia.info/

  https://chonghangnhai.com/

  https://chonghanggian.com/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoa.le vì bài viết hữu ích
  admin (24/02/2011)
 • #84981   24/02/2011

  oixanhhlu
  oixanhhlu

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/10/2010
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 465
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 5 lần


  Cảm ơn Admin, e đã nhận đc món quà . E thấy rất vui và hãnh diện! Chiếc áo đẹp lắm, em trai của e đã năn nỉ để xin cái áo vì nó cũng thích quá! ^^  E đã được một chị có giọng nói rất dễ thương gọi thông báo tin vui nữa!
  Em có một sự cố nho nhỏ với thư chúc mừng, lại rất muốn giữ lại làm kỉ niệm...cũng hơi tiếc một chút!
  Cảm ơn a 1 lần nữa... ^^ Chúc Admin mạnh khỏe, chúc Lawsoft luôn thịnh vượng!
  Cập nhật bởi oixanhhlu ngày 24/02/2011 02:04:26 PM
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn oixanhhlu vì bài viết hữu ích
  admin (24/02/2011)
 • #85002   24/02/2011

  KhacDuy25
  KhacDuy25
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:14/11/2010
  Tổng số bài viết (4608)
  Số điểm: 88510
  Cảm ơn: 1530
  Được cảm ơn 1982 lần


   Hihi oixanhhlu

  Cảm ơn Admin, e đã nhận đc món quà . E thấy rất vui và hãnh diện! Chiếc áo đẹp lắm, em trai của e đã năn nỉ để xin cái áo vì nó cũng thích quá! ^^  E đã được một chị có giọng nói rất dễ thương gọi thông báo tin vui nữa!
  Em có một sự cố nho nhỏ với thư chúc mừng, lại rất muốn giữ lại làm kỉ niệm...cũng hơi tiếc một chút!
  Cảm ơn a 1 lần nữa... ^^ Chúc Admin mạnh khỏe, chúc Lawsoft luôn thịnh vượng!


   Bạn thật hạnh phúc nhỉ! hi hi

   Trân trọng cảm ơn admin! Xin chúc admin sức khỏe và Lawsoft ngày càng đem đến niềm vui, thành công, giàu mạnh, công bằng cho đất nước ta.

   Trân trọng cảm ơn!

  "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn KhacDuy25 vì bài viết hữu ích
  admin (24/02/2011)
 • #85148   25/02/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Bích Vân đã nhận được quà tặng của cuộc thi Dân Luật Cùng Vui vòng 1.

  Xin cảm ơn danluat và cảm ơn BQT.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  admin (25/02/2011)
 • #85731   28/02/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Chúc cuộc thi danluat cùng vui vòng 2 thành công rực rỡ.

  Chúc các thí sinh dự thi đạt tỉ lệ bình bầu cao nhé.

  Bích Vân vì một số lý do nên không tham dự vòng 2.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |