Quyền lợi của người lao động trong đơn vị sự nghiệp như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608623 06/02/2024

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1328)
  Số điểm: 10617
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 195 lần


  Quyền lợi của người lao động trong đơn vị sự nghiệp như thế nào?

  Quyền lợi của người lao động trong đơn vị sự nghiệp như thế nào? Người lao động trong đơn vị sự nghiệp có được nâng lương không?

  Quyền lợi của người lao động trong đơn vị sự nghiệp

  Đối với người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ

  Căn cứ Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập quy định:

  - Người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức:

  + Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động;

  + Hoặc, áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức

  - Người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này (Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức) không được tính trong biên chế được cấp có thẩm quyền giao, được áp dụng chế độ, chính sách theo quy định tại Mục II Chương II Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật về chế độ, chính sách đối với công chức; khi thôi đảm nhiệm các công việc quy định tại khoản 2 Điều 4 thì không tiếp tục được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm này và chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động để làm công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này nếu người lao động có nhu cầu.

  - Người lao động làm các công việc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định này được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Đối với người lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ

  Theo điểm đ Khoản 1 Điều 10 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định thì người lao động ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định này, cụ thể:

  - Được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương trong hợp đồng lao động được thỏa thuận lựa chọn một trong hai hình thức:

  + Áp dụng lương thỏa thuận theo pháp luật về lao động;

  + Áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp này các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức;

  - Người lao động hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Người lao động trong đơn vị sự nghiệp có được nâng lương không?

  Nếu người lao động khi ký kết hợp đồng lao động lựa chọn hình thức lương thỏa thuận theo pháp luật về lao động:

  Theo Điều 103 Bộ luật lao động 2019  chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động

  => Người lao động sẽ được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Do đó, việc nâng lương cũng sẽ căn cứ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Trường hợp, hợp đồng lao động chưa thỏa thuận thì việc nâng lương sẽ thực hiện theo quy định của đơn vị. 

  Nếu người lao động khi ký kết hợp đồng lao động lựa chọn hình thức lương thỏa thuận tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì việc nâng lương sẽ áp dụng giống như công chức, viên chức theo quy định tại Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

  Hi vọng thông tin trên hữu ích đối với bạn!

   

   
  561 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận