Quá hạn thanh toán tiền sử dụng đất, người dân có bị thu hồi đất?

Chủ đề   RSS   
 • #590887 09/09/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2195)
  Số điểm: 76413
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1620 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quá hạn thanh toán tiền sử dụng đất, người dân có bị thu hồi đất?

  Đối với người sử dụng đất thì nộp tiền sử dụng đất là nghĩa vụ khi được Nhà nước giao đất. Tuy nhiên, có thể vì nhiều nguyên nhân khác nhau có thể khách quan, chủ quan mà nhiều người không thể nộp tiền sử dụng đất đúng hạn. Vậy theo quy định pháp luật có bị thu hồi đất khi quá thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất không?

  Căn cứ theo Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất như sau:

  Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định 45/2014/NĐ-CP và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

  Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

  Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.Cụ thể, Thông tư 76/2014/TT-BTC có quy định hướng dẫn về ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất như sau:

  Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất

  (1) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư.

  Hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

  (2) Căn cứ hồ sơ địa chính, trong đó có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) chuyển đến, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định và lập hồ sơ theo dõi nợ tiền sử dụng đất (sổ theo dõi nợ được lập chi tiết theo diện tích đất trong hạn mức và ngoài hạn mức); đồng thời chuyển thông tin về số tiền sử dụng đất phải nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

  (3) Căn cứ vào số tiền sử dụng đất do cơ quan thuế xác định, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

  Trường hợp sau khi nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân mới có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế cùng cấp để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

  qua-han-thanh-toan-tien-sdđ

  Thanh toán nợ tiền sử dụng đất

  (1) Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế kê khai thanh toán nợ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan thuế căn cứ vào sổ theo dõi nợ để làm thủ tục thanh toán nợ cho hộ gia đình, cá nhân.

  Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này như sau:

  Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

  (2) Sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành việc thanh toán nợ, căn cứ sổ theo dõi nợ, cơ quan thuế xác nhận theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BTC để người sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

  Theo đó, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.

  - Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng.

  - Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.

  Quá hạn thanh toán tiền sử dụng đất thì có bị thu hồi đất không?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 thì các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

  Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

  1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

  2. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

  3. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

  4. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

  5. Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

  6. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

  7. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

  8. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

  9. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.

  Theo đó, việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

  Do đó, trường hợp quá hạn thanh toán tiền sử dụng đất sẽ không bị thu hồi đất theo Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.

   
  2393 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/09/2022) admin (10/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590906   09/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quá hạn thanh toán tiền sử dụng đất, người dân có bị thu hồi đất?

  Cảm ơn tác giả đã chia sẽ những thông tin về tiền sử dụng đất. Theo đó, việc trả tiền sử dụng đất chỉ áp dụng với người được giao đất tương tự như việc đóng thuế đất khi đất thuộc sở hữu. Đối tượng được giao đất thường là những gia đinh, cá nhân thuộc hộ nghèo, thuộc địa bàn khó khăn hay các dự án được Chính phủ ưu tiên đầu tư sẽ được giao đất qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội cũng như phát triển vùng miền và kinh tế của khu vực đó. Việc thu hồi đất do chậm đóng tiền sử dụng là sai quy định vì chỉ khi sử dụng sai mục đích được giao ban đầu mới bị thu hồi.

   
  Báo quản trị |  
 • #590935   11/09/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 51 lần


  Quá hạn thanh toán tiền sử dụng đất, người dân có bị thu hồi đất?

  Cảm ơn những chia sẻ của tác giả. Khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì mọi người phải có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất. Trong trường hợp người dân không nộp tiền sử dụng đất đúng hạn thì pháp luật cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất.

   
  Báo quản trị |  
 • #590945   11/09/2022

  nguyenhuuvi98
  nguyenhuuvi98
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  Quá hạn thanh toán tiền sử dụng đất, người dân có bị thu hồi đất?

  Cảm ơn bài viết của tác giả.

  Việc thu hồi đất do chậm thanh toán tiền sử dụng đất là không có cơ sở. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng chủ yếu là hộ gia đình có nhu cầu sản xuất, hộ nghèo để phát triển kinh tế, ổn định mức sống. Điều kiện kinh tế không đảo bảo nên họ chậm thanh toán. Việc thu hồi đất chỉ được thực hiện khi đất được giao sử dụng không đúng mục đích. 

   
  Báo quản trị |  
 • #590946   11/09/2022

  nguyenhuuvi98
  nguyenhuuvi98
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  Quá hạn thanh toán tiền sử dụng đất, người dân có bị thu hồi đất?

  Cảm ơn bài viết của tác giả.

  Việc thu hồi đất do chậm thanh toán tiền sử dụng đất là không có cơ sở. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng chủ yếu là hộ gia đình có nhu cầu sản xuất để phát triển kinh tế, ổn định mức sống. Điều kiện kinh tế không đảo bảo nên họ chậm thanh toán. Việc thu hồi đất chỉ được thực hiện khi đất được giao sử dụng trái với mục đích ban đầu mà đã được nhà nước giao đất.

   
  Báo quản trị |  
 • #590966   12/09/2022

  phantrungnghia99
  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 4650
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Quá hạn thanh toán tiền sử dụng đất, người dân có bị thu hồi đất?

  Cảm ơn những chia sẻ của bạn
   
  Như vậy, theo quy định trên, người sử dụng đất được nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng xin ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.
   
  Do đó, trường hợp bạn ghi nợ tiền sử dụng đất nhưng quá thời hạn 5 năm bạn chưa thanh toán thì khi bạn thanh toán khoản nợ thì tiền sử dụng đất bạn phải nộp còn lại tính theo giá đất tại thời điểm bạn bạn trả nợ.
   
  Báo quản trị |