Người lao động bị xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải bằng miệng

Chủ đề   RSS   
 • #601936 20/04/2023

  Người lao động bị xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải bằng miệng

  Có những hình thức kỷ luật lao động nào?

  Tại Điều 124 Bộ luật Lao động 2019 có quy định rõ về các hình thức kỷ luật lao động gồm 4 hình thức sau:

  -  Khiển trách.

  - Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

  - Cách chức.

  - Sa thải.

  Khi nào người lao động sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải?

  Khi người lao động vi phạm một trong các trường hợp được quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2019 thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải, cụ thể là:

  - Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

  - Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

  - Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

  - Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

  - Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

  Tại Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 quy định Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

  - Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

  - Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;

  - Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;

  - Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.

  Theo đó, việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.Sa thải người lao động là một trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động. Vì vậy, việc sa thải người lao động phải được lập thành văn bản. Do đó, việc xử lý kỷ luật người lao động bằng hình thức sa thải bằng miệng là không đúng với quy định pháp luật.

   

  Quy trình thực hiện xử lý kỷ luật sa thải người lao động ra sao?

  Theo hướng dẫn mới nhất về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật được quy định tại Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, việc xử lý sa thải người lao động được thực hiện như sau:

  Bước 1: Xác nhận hành vi vi phạm

  - Phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động ngay tại thời điểm xảy ra: Người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.

  - Phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi đã xảy ra: Người sử dụng lao động thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.

  Bước 2: Tổ chức họp xử lý kỷ luật lao động

  Việc tổ chức họp xử lý kỷ luật lao động sẽ do người sử dụng lao động thực hiện:

  - Trước khi họp xử lý kỷ luật: Thông báo trước ít nhất 05 ngày về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý, hành vi vi phạm cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, người lao động, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.

  - Tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động:

  + Cuộc họp diễn ra khi có mặt đầy đủ các thành phần hoặc một trong các thành phần bắt buộc tham gia không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt.

  + Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự. Nếu có người không ký vào biên bản thì nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

  Bước 3: Ban hành quyết định xử lý kỷ luật

  Trong thời hiệu được quy định, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động.

  Căn cứ điểm i khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động là người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.

  Bước 4: Thông báo công khai quyết định xử lý kỷ luật

  Quyết định xử lý kỷ luật phải được gửi đến người lao động, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

   
  159 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận