Xác định tình trạng nghiện ma túy - điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy 2021

Chủ đề   RSS   
 • #578342 26/12/2021

  Xác định tình trạng nghiện ma túy - điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy 2021

  Ngày 24/12/2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin báo chí về Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Ảnh minh họa

  Theo đó, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 có nhiều điểm mới liên quan đến chính sách của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy, trong đó phải kể đến các quy định cụ thể về các trường hợp xác định tình trạng nghiện ma túy để Công an cấp xã kịp thời đưa đi xác định tình trạng nghiện, sớm phát hiện người nghiện ma túy để kịp thời áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp.

  Khoản 1 Điều 27 quy định về các trường hợp cần được thực hiện việc xác định tình trạng nghiện như sau:

  Điều 27. Xác định tình trạng nghiện ma túy

  1. Xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện đối với người thuộc trường hợp sau đây:

  a) Người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời gian quản lý bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

  b) Người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú n định;

  c) Người đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phưng, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép cht ma túy mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

  d) Người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

  đ) Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy.

  Đồng thời luật này cũng quy định rõ về trách nhiệm đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện đối với trường hợp nghiện ma túy là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

  Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ban hành ngày 08/12/2021 quy định về các mẫu đơn Mẫu đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy như sau:

  - Đối với người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy (Mẫu số 01)

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   (1)..., ngày...tháng...năm...

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Xác định tình trạng nghiện ma túy

  Kính gửi: (2) ...............

  Tôi là:................................................................................. Giới tính:..........................

  Ngày, tháng, năm sinh: ……../……../……… 

  Điện thoại:..................................................

  Nơi thường trú:.....................................................................................................

  Nơi ở hiện tại:.....................................................................................................

  Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/................................................................... (3)..................

  ………………………………(4) ………………..; ngày cấp:............. /........ /...... Nơi cấp:.......

  Họ và tên của cha/mẹ/người giám hộ/người đại diện hợp pháp(5):..................................

  ...................................................................................................................................

  Địa chỉ liên  hệ: ................................................................................ ...................................................................

  Tôi tự nguyện làm đơn này, đề nghị (2). ......................................... .................................   xác định tình trạng nghiện ma túy cho tôi.

  Tôi cam kết tuân thủ đúng các nội quy của(2). ................................. ................................

   

  Đại diện của người làm đơn(6)

  Tên tôi là ……. (5) ……. số CMND/CCCD/ hộ chiếu.................... cấp ngày ..../.../..... tại  ……. (7) ...... là cha/mẹ/người giám hộ/ người đại diện hợp pháp của ....... (8)..... đồng ý cho ……. (8) ……. được xác định tình trạng nghiện ma túy tự nguyện tại ……. (2) …….

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  ….....(9) ……, ngày....tháng....năm....
  NGƯỜI LÀM ĐƠN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

  ___________________

  1 Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

  2 Ghi tên cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy.

  3 Ghi tên loại giấy tờ khác có ảnh, thông tin cá nhân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.

  4 Ghi số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có ảnh, thông tin cá nhân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.

  5 Ghi rõ họ, tên của cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

  6 Áp dụng đối với người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

  7 Ghi rõ địa danh nơi cấp số CMND/CCCD/hộ chiếu.

  8 Ghi rõ họ, tên của người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

  9 Địa danh

   

  - Đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được để nghị xác định tình trạng nghiện ma túy (Mẫu số 02)

  .... (1) ....
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: …..../GĐN-(2)........

  (3)...., ngày....tháng....năm....

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ
  Xác định tình trạng nghiện ma túy

  Kính gửi:(4) .....................................

  Thực hiện quy định của pháp luật về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và cai nghiện ma túy(1) .................... đề nghị cơ sở y tế(4) .................... xác định tình trạng nghiện ma túy đối với ông/bà(5)...........................:

  1. Người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy:

  Họ và tên:...................................................................

  Giới tính: .................................

  Ngày, tháng, năm sinh:............................ /....... /........

  Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Định danh cá nhân:...............................................................

  ngày cấp: ......./…...../……… Nơi cấp: ..........................................................................

  Nơi thường trú: ................................................................................ ............................

  Nơi ở hiện tại: ................................................................................ ..............................

  Họ và tên của cha/mẹ/người giám hộ/người đại diện hợp pháp(6). ..................................

  Địa chỉ liên hệ: .............................................................................. ...... .... .............

  2. Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy(7). .................... ..... ......... ..........................

  3. Thời hạn trả kết quả(8). ..............................................................................................

   

   

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  __________________

  1 Ghi tên cơ quan Công an gửi văn bản đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy.

  2 Ghi chữ viết tắt đơn vị gửi văn bản đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Trường hợp không có quy định thì ghi chữ viết tắt tên đơn vị theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

  3 Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

  4 Ghi tên cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy.

  5 Ghi họ và tên người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy.

  6 Áp dụng đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

  7 Ghi rõ địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy.

  8 Thời hạn trả kết quả không quá 5 ngày kể từ ngày cơ sở y tế tiếp cận người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy.

   
  1585 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578440   26/12/2021

  Xác định tình trạng nghiện ma túy - điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy 2021

  Ma túy được ví như một trong những hiểm họa lớn của toàn nhân loại, làm gia tăng tội phạm, bạo lực, tham nhũng, vắt cạn kiệt nhân lực, tài chính... hơn nữa đó còn là tác nhân của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Chính vì thế việc hoàn thiện Luật phòng chống ma túy sẽ là bước quan trọng trong việc đẩy lùi vấn nạn ma túy khỏi xã hội ngày nay.

   
  Báo quản trị |  
 • #579796   28/01/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Ngoài ra, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.

  Theo đó, tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy bao gồm 06 tiêu chuẩn sau đây:
   
  - Tiêu chuẩn 1: Ham muốn mạnh mẽ hoặc cảm giác bắt buộc phải sử dụng chất ma túy;
   
  - Tiêu chuẩn 2: Khó khăn trong việc kiểm soát các hành vi sử dụng ma túy về thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc hoặc mức sử dụng;
   
  - Tiêu chuẩn 3: Có hiện tượng dung nạp với chất ma túy;
   
  - Tiêu chuẩn 4: Ngày càng trở nên thờ ơ với các thú vui hoặc sở thích khác do sử dụng chất ma túy;
   
  - Tiêu chuẩn 5: Tiếp tục sử dụng ma túy mặc dù đã biết về các hậu quả có hại của chất ma túy;
   
  - Tiêu chuẩn 6: Có trạng thái cai ma túy (hội chứng cai ma túy) khi ngừng hoặc giảm sử dụng chất ma túy.
   
  Báo quản trị |