Việc vận hành, quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại cần đáp ứng điều kiện gì?

Chủ đề   RSS   
 • #611356 09/05/2024

  Việc vận hành, quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại cần đáp ứng điều kiện gì?

  Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại (sau đây gọi tắt là CSDL) là tập hợp các dữ liệu điện tử về kinh tế công nghiệp và thương mại nhằm phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Công Thương, do Bộ Công Thương xây dựng, quản lý và vận hành tại địa chỉ https://eitdata.gov.vn.
   
  1. Dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại
   
  Căn cứ Điều 4 Quyết định 933/QĐ-BCT năm 2024 về Quy chế duy trì, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
   
  Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại được tổ chức theo các nhóm sau:
   
  * Dữ liệu về công nghiệp và năng lượng
   
  + Dữ liệu về công nghiệp
   
  + Dữ liệu về năng lượng
   
  * Dữ liệu về thương mại trong nước
   
  * Dữ liệu về xuất khẩu của Việt Nam
   
  * Dữ liệu về nhập khẩu của Việt Nam
   
  * Dữ liệu về tiềm lực công nghiệp và thương mại
   
  * Dữ liệu về thị trường ngoài nước
   
  * Tài liệu, báo cáo về kinh tế, công nghiệp, thương mại.
   
  * Thông tin tổng hợp theo ngành
   
  2. Vận hành Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại
   
  Căn cứ Điều 7 Quyết định 933/QĐ-BCT năm 2024 về Quy chế duy trì, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
   
  * Tổ chức vận hành đảm bảo an toàn, thông suốt, liên tục Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại.
   
  * Tổ chức thực hiện thu thập, tổng hợp, xử lý và cập nhật các dữ liệu được quy định tại Điều 4 của Quy chế này theo đúng các biểu mẫu, định dạng thông tin.
   
  - Quy trình cập nhật được thực hiện như sau: Thu thập từ các nguồn dữ liệu chính thống, đáng tin cậy; tổng hợp, xử lý dữ liệu vào biểu mẫu, kiểm tra và cập nhật lên CSDL.
   
  - Thời gian xử lý, cập nhật dữ liệu lên CSDL:
   
  + Đối với các chỉ tiêu dữ liệu được cập nhật định kỳ trong CSDL: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày dữ liệu được công bố.
   
  + Đối với các dữ liệu khác: Thời gian cập nhật và xử lý số liệu theo yêu cầu và điều kiện thực tiễn của công việc.
   
  * Tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng nhập, khai thác, sử dụng dữ liệu trên CSDL.
   
  * Xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm CSDL hiện có và khi có sự nâng cấp về nội dung và kỹ thuật.
   
  * Định kỳ lưu giữ dữ liệu điện tử trong CSDL vào ổ đĩa cứng, đĩa DVD.
   
  * Quản trị, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các thiết bị phần cứng, phần mềm, đường truyền, bảo mật, an toàn dữ liệu điện tử.
   
  * Định kỳ hàng năm rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống hạ tầng phần cứng và phần mềm của CSDL cho phù hợp với nhu cầu thực tế và mặt bằng kỹ thuật công nghệ thông tin thực tế.
   
  3. Quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại
   
  Căn cứ Điều 8 Quyết định 933/QĐ-BCT năm 2024 về Quy chế duy trì, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
   
  * Quản lý chung quy trình hoạt động của CSDL.
   
  * Cấp và quản lý quyền truy cập dữ liệu điện tử theo đơn đăng ký hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương.
   
  * Xây dựng đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân sự thực hiện quản lý CSDL.
   
  * Báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương về tình hình quản lý CSDL theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
   
  * Kịp thời phát hiện và phối hợp với các Đơn vị liên quan có phương án xử lý các hành vi vi phạm trong việc thu thập, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng dữ liệu, duy trì, vận hành và quản lý CSDL.
   
  * Bổ sung, điều chỉnh dữ liệu điện tử trong CSDL theo yêu cầu thực tiễn, theo chính sách, quy định chung về thống kê của Việt Nam và quốc tế.
   
  3. Kết nối cơ sở dữ liệu; bảo mật, an toàn dữ liệu trong quá trình vận hành Cơ sở dữ liệu
   
  * Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại được chuẩn bị về kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử với các cơ sở dữ liệu khác của của Bộ Công Thương theo quy định của Bộ Công Thương và của pháp luật hiện hành.
   
  * Trường hợp chia sẻ dữ liệu tới đơn vị ngoài Bộ Công Thương: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.
   
  * Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại là hệ thống thông tin cấp độ 2 theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP.
   
  Như vậy, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổ chức cập nhật, quản lý, vận hành CSDL theo Điều 7, 8, 9 Quyết định 933/QĐ-BCT năm 2024 về Quy chế duy trì, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
   
  Quy chế này quy định về việc tổ chức duy trì, vận hành, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng thông tin, bảo mật và an toàn thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu này.
   
  26 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận