Việc đánh giá, nghiệm thu và thanh lý nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tuân thủ quy định gì?

Chủ đề   RSS   
 • #611355 09/05/2024

  Việc đánh giá, nghiệm thu và thanh lý nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tuân thủ quy định gì?

  Quyết định 942/QĐ-BCT năm 2024 quy định về quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là DNNVV) do Bộ Công Thương chủ trì, quản lý sử dụng nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên.
   
  1. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
   
  Căn cứ khoản 1, 2 Điều 15 Quyết định 942/QĐ-BCT năm 2024 về quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Công Thương
   
  - Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ:
   
  + Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề xuất và trình Lãnh đạo Bộ quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ;
   
  + Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ có 5 (năm) hoặc 7 (bảy) thành viên bao gồm Chủ tịch, 1 (một) Phó Chủ tịch, 1 (một) Ủy viên thư ký và các ủy viên khác. Thành viên hội đồng là các chuyên gia, nhà quản lý có năng lực, kinh nghiệm và am hiểu lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ. Ủy viên thư ký là cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính, có trách nhiệm giúp Hội đồng các hoạt động hành chính.
   
  - Nguyên tắc làm việc của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ:
   
  + Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua phiếu đánh giá;
   
  + Các thành viên hội đồng đánh giá một cách độc lập, không trao đổi về kết quả đánh giá của mình;
   
  + Phiếu đánh giá hợp lệ là phiếu thực hiện theo đúng chỉ dẫn ghi trên phiếu;
   
  + Kết quả xếp loại chung của nhiệm vụ dựa trên kết quả đánh giá của từng thành viên theo quy định.
   
  2.  Trình tự đánh giá, nghiệm thu và thanh lý nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
   
  Căn cứ khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều 15 Quyết định 942/QĐ-BCT năm 2024 về quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Công Thương
   
  - Nội dung đánh giá và yêu cầu đối với sản phẩm của nhiệm vụ:
   
  + Nội dung đánh giá và yêu cầu về báo cáo tổng hợp: Đánh giá tính đầy đủ, rõ ràng, xác thực và lôgíc của báo cáo tổng hợp và tài liệu cần thiết kèm theo; Số liệu, tài liệu phù hợp, có tính đại diện, tin cậy, cập nhật; Kết cấu nội dung, văn phong phù hợp;
   
  + Nội dung đánh giá và yêu cầu về sản phẩm của nhiệm vụ so với hợp đồng, bao gồm: Số lượng, khối lượng sản phẩm; chất lượng sản phẩm (theo Biểu 08-DNVVN).
   
  - Phiên họp của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
   
  + Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ phải được gửi đến các thành viên Hội đồng trước phiên họp;
   
  + Hội đồng chỉ tiến hành họp khi có sự tham gia của ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt), ủy viên thư ký.
   
  - Trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ:
   
  + Ủy viên thư ký công bố quyết định thành lập Hội đồng;
   
  + Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt) điều hành phiên họp, thống nhất và thông qua nội dung làm việc của Hội đồng;
   
  + Chủ trì nhiệm vụ trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, báo cáo về kết quả thực hiện và sản phẩm của nhiệm vụ;
   
  + Các thành viên Hội đồng nêu câu hỏi đối với chủ trì nhiệm vụ về kết quả và các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ. Chủ trì nhiệm vụ và các cá nhân có liên quan trả lời các câu hỏi của Hội đồng (nếu có);
   
  + Các thành viên hội đồng nhận xét đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ; thảo luận, trao đổi về kết quả thực hiện nhiệm vụ;
   
  + Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu bao gồm 3 (ba) thành viên, trong đó có 1 (một) Trưởng ban;
   
  + Các thành viên Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Biểu B08-DNVVN kèm theo Quy định này;
   
  + Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ. Biên bản kiểm phiếu theo Biểu B09-DNVVN kèm theo Quy định này;
   
  + Chủ tịch Hội đồng dự thảo kết luận đánh giá của Hội đồng. Trường hợp Hội đồng đánh giá xếp loại “Không đạt”, cần xác định rõ những nội dung đã thực hiện theo hợp đồng để Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét xử lý theo quy định hiện hành. Hội đồng thảo luận để thống nhất từng nội dung kết luận và thông qua biên bản đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do ủy viên thư ký lập theo Biểu B10-DNVVN kèm theo Quy định này;
   
  + Ý kiến kết luận của Hội đồng được Vụ Kế hoạch - Tài chính gửi cho đơn vị chủ trì để làm căn cứ cho việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
   
  - Đánh giá và xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ:
   
  + Mức “Không đạt” nếu có nhiều hơn 1/2 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá mức “Không đạt”.
   
  + Mức “Đạt” nếu có 1/2 số thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá mức “Đạt”.
   
  - Xử lý kết quả nghiệm thu nhiệm vụ loại ở mức “Đạt”:
   
  + Chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của Hội đồng và gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính (theo Biểu B11-DNVVN) để kiểm tra, giám sát việc hoàn thiện hồ sơ và ký thanh lý hợp đồng với đơn vị được giao nhiệm vụ theo quy định (theo Biểu B12-DNVVN).
   
  + Trường hợp kết quả nhiệm vụ xếp loại ở mức “Không đạt”:
   
  Nếu chưa được gia hạn trong quá trình thực hiện thì đơn vị chủ trì có thể được xem xét gia hạn thời gian thực hiện nhưng không quá 6 (sáu) tháng. để được xem xét gia hạn, nhiệm vụ phải được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ kiến nghị gia hạn và đơn vị chủ trì phải có văn bản đề nghị kèm theo phương án xử lý để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.
   
  Sau thời gian gia hạn, việc đánh giá lại được thực hiện theo nội dung và trình tự của Quy định này nhưng không quá 1 (một) lần đối với mỗi nhiệm vụ. Toàn bộ chi phí cho việc hoàn thiện các nội dung ghi trong hợp đồng, đánh giá lại và tổ chức xử lý vi phạm do đơn vị chủ trì nhiệm vụ chịu trách nhiệm chi trả.
   
  Như vậy, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo quy định tại Chương IV Quyết định 942/QĐ-BCT năm 2024.
   
  31 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận