UBND tỉnh được ủy quyền UBND huyện quyết định giá đất cụ thể

Chủ đề   RSS   
 • #602373 08/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  UBND tỉnh được ủy quyền UBND huyện quyết định giá đất cụ thể

  Ngày 06/5/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2023 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.
   
  Theo đó, UBND tỉnh được ủy quyền UBND huyện quyết định giá đất cụ thể kể từ ngày 06/5/2023 theo quy định sau:
   
  ubnd-tinh-duoc-uy-quyen-ubnd-huyen-quyet-dinh-gia-dat-cu-the
   
  (1) UBND huyện quyết định giá đất cụ thể của địa phương
   
  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Kết luận 4-KL/TW  ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện uỷ quyền cho UBND cấp huyện:
   
  - Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
   
  - Thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư.
   
  - Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.
   
  - Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.
   
  - Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.
   
  (2) Thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của địa phương
   
  Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên I lội đồng bao gồm: 
   
  - Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lành đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng.
   
  - Lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường.
   
  - Các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan.
   
  - Lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất.
   
  - Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định. 
   
  Đặc biệt, Phòng TN&MT cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.
   
  (3) Trách nhiệm của UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định giá đất
   
  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để UBND cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được ủy quyền theo quy định trên.
   
  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã uỷ quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình uỷ quyền.
   
  Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.
   
  Thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể của địa phương trước ngày 06/5/2023
   
  Cụ thể tại khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định UBND cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. 
   
  Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.
   
  Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. 
   
  Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cùng cấp quyết định.
   
  Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.
   
  Đồng thời khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013 cũng xác định giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
   
  - Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.
   
  - Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất.
   
  - Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
   
  - Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
   
  - Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
   
  Xem thêm Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày 06/5/2023 và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành.
   
  963 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (09/05/2023) ThanhLongLS (08/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận