Tỷ lệ phát hành cổ phiếu?

Chủ đề   RSS   
 • #558542 25/09/2020

  tuhung

  Sơ sinh

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:24/02/2009
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 425
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Tỷ lệ phát hành cổ phiếu?

  K/g TVPL.

  Tôi muốn hỏi vấn đề sau:

  - Giả sử công ty A có vốn điều lệ là: X cổ phần.

  - Vì nhu cầu vốn phát hành tăng vốn điều lệ thêm Y cổ phần. Việc phát hành tăng vốn điều lệ này sẽ chia cho cổ đông hiện hữu mua theo tỷ lệ phát hành.

  - Vốn điều lệ của Công ty A sau phát hành tăng vốn điều lệ là: (X+Y) cổ phần.

  Hỏi: Tỷ lệ phát hành xác định như thế nào cho phù hợp. 

   
  3012 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tuhung vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558952   28/09/2020

  Trường hợp của anh được quy định tại điều 124 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

  Điều 124. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

  1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

  2. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được thực hiện như sau:

  a) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

  b) Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;

  c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

  3. Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.

  4. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

  5. Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trường hợp này, các thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

  => Có nghĩa là

  Giả sử Trong công ty có 3 người A, B, C mỗi người có A (25 cổ phần), B(25 cổ phần), C(50 cổ phần)

  Ta có X = 25 + 25 +50 = 100 cổ phần

  Vì nhu cầu vốn phát hành tăng vốn điều lệ thêm Y cổ phần, giả sử Y = 200 cổ phần

  Như vậy Vốn điều lệ của Công ty A sau phát hành tăng vốn điều lệ là: (X+Y) cổ phần = 300 cổ phần.

  Theo điều luật trên thì số cổ phần mỗi người được ưu tiên mua là:

  A: 25/100 x 200 = 50 cổ phần

  B: 25/100 x 200 = 50 cổ phần

  A: 50/100 x 200 = 100 cổ phần

  Nếu các cổ đông hiện hữu không mua đủ số cổ phần được ưu tiên thì thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lqc2010 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/09/2020)