Từ 15/2/2021, 10 trường hợp sau đây sẽ phải hủy đăng ký chứng khoán

Chủ đề   RSS   
 • #566280 07/01/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Từ 15/2/2021, 10 trường hợp sau đây sẽ phải hủy đăng ký chứng khoán

  Hủy đăng ký chứng khoán

  Hủy đăng ký Chứng khoán từ 15/2/2021

  Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về hoạt đăng đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Nổi bật trong đó là những thay đổi về các trường hợp bị hủy đăng ký chứng khoán.

  Cụ thể, hiện nay nội dung này được quy định ở Điều 20 Thông tư 05/2015/TT-BTC.

  Sau đây là bảng so sánh chỉ ra những thay đổi của Điều 20 Thông tư 05 và Điều 7 Thông tư 119:

  Quy định theo Thông tư 05/2015

  Quy định theo thông tư 19/2020

  - Trái phiếu, tín phiếu đến thời gian đáo hạn;

   

  - Trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại trước thời gian đáo hạn;

   

  - Tổ chức phát hành giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giảm vốn;

   

  - Tổ chức phát hành hoán đổi cổ phiếu, trái phiếu;

   

  - Chứng chỉ quỹ đầu tư hủy niêm yết trên SGDCK*;

   

  - Quỹ hoán đổi danh mục giải thể;

   

  - Chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và có yêu cầu hủy đăng ký;

   

  - Tự nguyện hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán theo thỏa thuận với VSD**.

   

  *SGDK: Sở giao dịch chứng khoán

  **VSD: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

  (1) Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm đền thời gian đáo hạn

   

  (2) Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trải phiếu doanh nghiệp dược tỏ chức phái hành mua lại trước thời gian đảo hạn

   

  (3) Tổ chức phát hành thực hiệnn giam vốn, giải thể, phá sản hoặc bị chấm dứt tồn tại do tổ chức lại doanh nghiệp

   

  (4) Tổ chức phát hành đổi cổ phiếu, công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bão lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp

   

  (5) Cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần hóa không phải là công ty đại chúng bị hủy niêm yếu, hủy đăng ký giao dịch và doanh nghiệp có yêu cầu hủy đăng ký chứng khoán

   

  (6) Chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng quyền có bảo đảm hủy niêm yết

   

  (7) Quỹ hoán đổi danh mục giải thể

   

  (8) Chứng khoán cửa các công ty đại chúng dã đảng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điêu kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký

   

  (9) Tổ chức phát hành, công ty đại chúng đăng ký chứng khoán theo thỏa thuận với Tổng

  công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tự nguyện huỷ đãng ký chửng khoán

   

  (10) Hủy đăng ký số công cụ nợ của Chính phủ, tría phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương do nhà tạo lập thị trường, nhà đầu tư không thannh toán tiền mua, hủy công cụ nợ của Chính phủ do đáo hạn hợp đồng bảo đảm bảo thanh khoãn giữa Kho bạc Nhà nước và nhà tạo lập thị trường.

   

  Thông tư 119 thay thế toàn bộ Thông tư 05, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 45 Thông tư 119.

  Hiệu lực thi hành của Thông tư 119 bắt đầu từ ngày 15/2/2021

  Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm đưới đây.                                      

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 07/01/2021 11:13:40 SA
   
  1211 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận