Trường hợp nào cá nhân bị cưỡng chế trừ tiền phạt qua tài khoản ngân hàng?

Chủ đề   RSS   
 • #605748 28/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trường hợp nào cá nhân bị cưỡng chế trừ tiền phạt qua tài khoản ngân hàng?

  Nộp phạt hành chính là một thủ tục bắt buộc người vi phạm phải thực hiện gửi về hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, trường hợp không nộp phạt thì có thể bị cưỡng chế trừ tiền qua tài khoản. Vậy đó là những trường hợp nào? 
   
  cuong-che-tru-tien-phat-qua-tai-khoan-ngan-hang
   
  1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản
   
  Căn cứ Điều 13 Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản là đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản là:
   
  Tổ chức, cá nhân không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, quyết định khắc phục hậu quả, không thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ chi phí cưỡng chế mà có tiền gửi tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam.
   
  Do đó, đối tượng bị cưỡng chế khấu trừ tiền qua tài khoản là người, tổ chức không tự nguyện thực hiện quyết định xử phạt, khắc phục hậu quả đúng quy định, thời gian theo yêu cầu.
   
  2. Quy trình xác minh tài khoản ngân hàng để cưỡng chế thực hiện ra sao?
   
  Theo Điều 14 Nghị định 166/2013/NĐ-CP việc xác minh thông tin về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế được thực hiện như sau:
   
  - Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
   
  - Trường hợp người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế không có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản thì đề nghị người có thẩm quyền yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin. Người được cung cấp thông tin có trách nhiệm bảo mật những thông tin được cung cấp.
   
  - Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế có trách nhiệm thông báo cho người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản về tên tổ chức tín dụng, nơi mở tài khoản, số tài khoản của mình tại tổ chức tín dụng khi có yêu cầu.
   
  3. Nội dung quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản
   
  Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản được quy định tại Điều 15 Nghị định 166/2013/NĐ-CP gồm các nội dung sau:
   
  - Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản bao gồm những nội dung sau: Số quyết định; ngày, tháng, năm ra quyết định; căn cứ ra quyết định; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người ra quyết định; số tiền bị khấu trừ, lý do khấu trừ; họ tên, số tài khoản của cá nhân, tổ chức bị khấu trừ; tên, địa chỉ tổ chức tín dụng nơi đối tượng bị áp dụng khấu trừ mở tài khoản; tên, địa chỉ, số tài khoản của Kho bạc Nhà nước, phương thức chuyển số tiền bị khấu trừ từ tổ chức tín dụng đến Kho bạc Nhà nước; chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu cơ quan ra quyết định.
   
  - Khi nhận được quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản, cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế có trách nhiệm yêu cầu tổ chức tín dụng nơi mình mở tài khoản chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản.
   
  Bên cạnh đó, thủ tục thu tiền khấu trừ cũng được thực hiện như sau:
   
  - Việc khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại tổ chức tín dụng của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế được thực hiện trên cơ sở các chứng từ thu theo quy định hiện hành. Chứng từ thu sử dụng để khấu trừ tiền lương hoặc thu nhập được gửi cho các bên có liên quan.
   
  - Sau khi thu tiền, Kho bạc Nhà nước nơi nhận tiền khấu trừ có trách nhiệm thông báo cho người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế biết.
   
  4. Trách nhiệm của ngân hàng nơi cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế
   
  Căn cứ Điều 16 Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của tổ chức tín dụng nơi cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế mở tài khoản như sau:
   
  - Cung cấp các thông tin bằng văn bản về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế hiện đang mở tài khoản tại tổ chức tín dụng của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế.
   
  - Giữ lại trong tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế số tiền tương đương với số tiền mà cá nhân, tổ chức đó phải nộp theo yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế.
   
  - Trích chuyển từ tài khoản tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước qua tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước số tiền mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải nộp.
   
  Trường hợp cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế không thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định này thì tổ chức tín dụng thông báo cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế biết việc trích chuyển; việc trích chuyển không cần sự đồng ý của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế.
   
  - Trường hợp trong tài khoản không còn số dư hoặc còn nhưng không đủ để khấu trừ thì tổ chức tín dụng sau khi khấu trừ số tiền hiện có phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại tổ chức tín dụng biết để áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản theo quy định tại Mục 3 Chương II Nghị định này.
   
  - Nếu trong tài khoản của cá nhân, tổ chức còn số dư mà tổ chức tín dụng không thực hiện việc trích chuyển tiền của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế theo quyết định cưỡng chế khấu trừ của người có thẩm quyền thì tổ chức tín dụng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
   
  Như vậy, trường hợp tổ chức, cá nhân không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, quyết định khắc phục hậu quả, không thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ chi phí cưỡng chế mà có tiền gửi tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam sẽ bị áp dụng cưỡng chế khấu trừ tiền xử phạt qua tài khoản ngân hàng.
   
  1084 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (09/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận