Trường Cán bộ Thanh tra có vị trí chức năng nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #606577 03/11/2023

  Trường Cán bộ Thanh tra có vị trí chức năng nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Trường Cán bộ Thanh tra, một câu hỏi đặt ra là Trường Cán bộ Thanh tra có vị trí chức năng nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Trường Cán bộ Thanh tra có vị trí và chức năng như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 1 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trường Cán bộ Thanh tra ban hành kèm theo Quyết định 444/QĐ-TTCP năm 2021 có quy định về vị trí và chức năng như sau:

  - Trường Cán bộ Thanh tra (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phục vụ quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

  - Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; tự bảo đảm chi thường xuyên; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và có cơ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

  Truong-can-bo-thanh-tra

  Trường Cán bộ Thanh tra có vị trí chức năng nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? (Hình từ Internet) 

  Trường Cán bộ Thanh tra có các nhiệm vụ và quyền hạn nào?

  Căn cứ tại Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trường Cán bộ Thanh tra ban hành kèm theo Quyết định 444/QĐ-TTCP năm 2021 như sau:

  - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Trường do Tổng Thanh tra Chính phủ giao; cấp chứng chỉ, chứng nhận theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

  - Chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ biên soạn và trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt tài liệu, giáo trình thuộc các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy định này; chủ động biên soạn giáo trình, tài liệu thuộc các chương trình bồi dưỡng khác;

  - Tham gia xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan;

  - Chuyển giao công nghệ, tư vấn, cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật;

  - Chủ trì, phối hợp tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng; chủ trì hoặc tham gia xây dựng đề án, dự án trong nước và các dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng;

  - Tổ chức cung cấp dịch vụ, nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ các đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ, các đoàn công tác của Thanh tra các bộ, ngành, địa phương lưu trú tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Nha Trang;

  - Khai thác cơ sở vật chất được giao khi chưa sử dụng hết cho các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ quy định tại khoản 6 Điều này để cung cấp các dịch vụ theo Đề án về quản lý sử dụng tài sản công được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

  - Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra Chính phủ;

  - Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, theo quy định trên thì Trường Cán bộ Thanh tra có các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định như trên.

  Trường Cán bộ Thanh tra có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trường Cán bộ Thanh tra ban hành kèm theo Quyết định 444/QĐ-TTCP năm 2021 như sau:

  - Ban Giám hiệu Trường có Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

  - Các đơn vị trực thuộc Trường gồm:

  + Phòng Hành chính - Tổ chức;

  + Phòng Đào tạo;

  + Phòng Quản trị - Tài vụ;

  + Khoa Nghiệp vụ thanh tra (gọi tắt là Khoa Nghiệp vụ I);

  + Khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Khoa Nghiệp vụ II);

  + Trung tâm Tư liệu, Khoa học và Dịch vụ;

  + Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Nha Trang (gọi tắt là Trung tâm Nha Trang).

  - Trung tâm Tư liệu, Khoa học và Dịch vụ và Trung tâm Nha Trang là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo sự ủy quyền và phân cấp quản lý tài chính, kế toán của Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra và theo quy định của pháp luật; có Giám đốc, Phó Giám đốc, viên chức và người lao động;

  - Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của đơn vị trực thuộc Trường do Hiệu trưởng quy định.

  Như vây, Trường Cán bộ Thanh tra có cơ cấu tổ chức như sau: Ban Giám hiệu Trường và các đơn vị trực thuộc được quy định như trên.

   
  261 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận