Trình tự xây dựng bảng giá đất?

Chủ đề   RSS   
 • #603831 07/07/2023

  Trình tự xây dựng bảng giá đất?

  Trình tự xây dựng bảng giá đất? Hồ sơ xây dựng bảng giá đất ? Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; quyết định ban hành bảng giá đất?

  Trình tự xây dựng bảng giá đất?

  Theo Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định Trình tự xây dựng bảng giá đất thực hiện như sau:

  - Xác định loại đất, vị trí đất theo xã đồng bằng, trung du, miền núi và theo loại đô thị trên địa bàn đơn vị hành chính cấp tỉnh;

  - Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất;

  - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành;

  - Xây dựng bảng giá đất và Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; xử lý giá đất trong bảng giá đất tại khu vực giáp ranh theo quy định tại Điều 13 của Nghị định này;

  - Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo bảng giá đất;

  - Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  - Thẩm định dự thảo bảng giá đất;

  - Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất;

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành bảng giá đất.

  Hồ sơ xây dựng bảng giá đất ?

  Theo Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định:

   Hồ sơ xây dựng bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có:

  - Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;

  - Dự thảo bảng giá đất;

  - Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất;

  - Văn bản thẩm định bảng giá đất.

  Hồ sơ xây dựng bảng giá đất trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua gồm có:

  - Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  - Dự thảo bảng giá đất

  - Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.

  Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; quyết định ban hành bảng giá đất?

  Tại  Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định về việc hoàn thiện dự thảo bảng giá đất; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; quyết định ban hành bảng giá đất như sau:

  - Căn cứ văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

  - Sau khi nhận được Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoàn thiện hồ sơ xây dựng bảng giá đất; quyết định ban hành và công bố công khai bảng giá đất tại địa phương vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

  - Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả xây dựng bảng giá đất trước ngày 15 tháng 01 của năm đầu kỳ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Kết quả xây dựng bảng giá đất gồm có:

  + Quyết định ban hành bảng giá đất;

  + Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất;

  + Bảng tổng hợp giá đất đối với từng loại đất trên địa bàn cấp tỉnh.

  Như vậy, Sau khi nhận được Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoàn thiện hồ sơ xây dựng bảng giá đất; quyết định ban hành và công bố công khai bảng giá đất tại địa phương vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

   
  164 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn muunhuong vì bài viết hữu ích
  admin (08/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận