Triển khai thực hiện Nghị định 72/2023/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Chủ đề   RSS   
 • #605856 04/10/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2173)
  Số điểm: 75664
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1608 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Triển khai thực hiện Nghị định 72/2023/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

  Ngày 02/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10534/BTC-QLCS về việc triển khai thực hiện Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

  Trước đó, ngày 26/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP  quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Nghị định 04/2019/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 10/11/2023. 

  Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan lưu ý một số nội dung về việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, xử lý, thanh lý xe ô tô dôi dư và các nhiệm vụ khác quy định tại Nghị định 72/2023/NĐ-CP , cụ thể:

  (1) Số lượng và mức giá mua xe ô tô quy định tại Nghị định 72/2023/NĐ-CP  là số lượng và mức giá tối đa. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xe ô tô thực tế để thực hiện nhiệm vụ được giao và nguồn hình thành tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, nguồn kinh phí thực hiện mua sắm (nguồn ngân sách nhà nước cấp, ngân sách nhà nước hỗ trợ, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn kinh phí khác được phép sử dụng theo quy định của pháp luật), cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển, mua sắm xem xét, quyết định số lượng và mức giá mua xe phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

  (2) Xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh tại mục 1 Chương lI Nghị định 72/2023/NĐ-CP  theo đúng đối tượng quy định tại Số thử tự 1, II, III, IV, V Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở ban hành kèm theo Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị và quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định 72/2023/NĐ-CP.

  Đối với những chức danh không nam trong danh mục quy định tại số thứ tự I, II, III, IV, V Bàng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở ban hành kèm theo Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị đã được trang bị xe ở tổ chức danh theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP thì tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 72/2023/NĐ-CP (như: cấp phó phụ trách được hưởng lương hoặc hộ số phụ cấp như cấp trưởng (Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội phụ trách,...), ủy viên ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...).

  (3) Xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại mục 2 Chương II Nghị định 72/2023/NĐ-CP . Trong đó:

  - Đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định theo quy định tại số thứ tự VI, VII, VIII Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở ban hành kèm theo Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị và quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Nghị định 72/2023/NĐ-CP .

  - Đối với các chức danh hiện hành không có trong danh mục nêu trên mà có hệ số phụ cấp tương đương với hệ số phụ cấp chức     vụ của các chức danh quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều 8 Nghị định 72/2023/NĐ-CP (như: Đại biểu Quốc hội chuyên trách,...) thi thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định 72/2023/NĐ-CP.

  Xem chi tiết tại Công văn 10534/BTC-QLCS ngày 02/10/2023.

   
  252 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận