Trái phiếu chính phủ

Chủ đề   RSS   
 • #565338 26/12/2020

  Trái phiếu chính phủ

  Theo Khoản 8 Điều 2 Thông tư 111/2018/TT-BTC thì trái phiếu là trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc do Kho bạc nhà nước tổ chức phát hành theo quy định tại Nghị định 95/2018/NĐ-CP và thông tư này. Gồm 2 loại trái phiếu:

  + Trái phiếu phát hành lần đầu: là loại trái phiếu mới, được phát hành lần đầu tiên trên thị trường sơ cấp

  + Trái phiếu phát hành bổ sung: là loại trái phiếu được phát hành bổ sung cho một mã trái phiếu đang lưu hành, có cùng lãi suất danh nghĩa và cùng ngày đáo hạn với trái phiếu đang lưu hành

  - Ngày phát hành trái phiếu là ngày thanh toán tiền mua trái phiếu. Đối với mã phát hành trái phiếu lần đầu, ngày phát hành trái phiếu đồng thời là ngày trái phiếu bắt đầu có hiệu lực.

  - Ngày tổ chức phát hành trái phiếu là ngày tổ chức đấu thầu đối với trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu và là ngày Kho bạc Nhà nước ký hợp đồng bảo lãnh phát hành đối với trái phiếu phát hành theo phương thức bảo lãnh.

  - Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu là tỷ lệ phần trăm (%) lãi hàng năm tính trên mệnh giá trái phiếu mà chủ thể phát hành phải thanh toán cho chủ sở hữu trái phiếu vào các kỳ trả lãi theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

  - Thời điểm có hiệu lực của trái phiếu là từ ngày phát hành.

  - Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: là ngày nhà đầu tư chuyển tiền mua trái phiếu cho chủ thể tố chức phát hành

   
  528 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận