Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến ngành Xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #611424 10/05/2024

  Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến ngành Xây dựng

  Ngày 06/05/2024, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2024/TT-BXD hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng.

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong ngành Xây dựng

  Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong ngành Xây dựng được quy định tại Điều 5 Thông tư 01/2024/TT-BXD, cụ thể như sau:

  - Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hằng năm cho tập thể, gồm:

  + Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ Xây dựng (bao gồm các phòng, ban, khoa và tương đương trở lên);

  + Các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý (bao gồm các tổ, đội, phân xưởng sản xuất; xí nghiệp; phòng, ban và tương đương trở lên).

  - Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng 2022; trong đó, tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được quy định cụ thể như sau:

  + Hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao tại các chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm;

  + Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định.

  2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trong ngành Xây dựng

  Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong ngành Xây dựng được quy định tại Điều 6 Thông tư 01/2024/TT-BXD, cụ thể như sau:

  - Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho tập thể, gồm:

  + Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ Xây dựng (bao gồm các phòng, ban, khoa và tương đương trở lên);

  + Các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý (bao gồm các tổ, đội, phân xưởng sản xuất; xí nghiệp; phòng, ban và tương đương trở lên).

  - Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng 2022; trong đó, tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao quy định cụ thể như sau:

  + Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao tại các chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm;

  + Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

  3. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong ngành Xây dựng

  Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong ngành Xây dựng được quy định tại Điều 7 Thông tư 01/2024/TT-BXD, cụ thể như sau:

  Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2024/TT-BXD đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng 2022; trong đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

  * Trên đây là quy định mới về đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến” và “Lao động tiên tiến” trong ngành Xây dựng.

  Thông tư 01/2024/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 và thay thế cho Thông tư 04/2020/TT-BXD.

   
  77 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận