Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Giấy khen trong ngành Xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #611425 10/05/2024

  Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Giấy khen trong ngành Xây dựng

  Ngày 06/05/2024, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2024/TT-BXD hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng.

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được quy định tại Điều 9 Thông tư 01/2024/TT-BXD, cụ thể như sau:

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để tặng hoặc truy tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng 2022; trong đó, tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được quy định cụ thể như sau:

  + Hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao tại các chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm;

  + Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng 2022; trong đó, tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm theo quy định.

  2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng giấy khen trong ngành Xây dựng

  Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng giấy khen trong ngành Xây dựng được quy định tại Điều 10 Thông tư 01/2024/TT-BXD, cụ thể như sau:

  - Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc, trực thuộc Bộ Xây dựng để tặng hằng năm cho cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  + Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị tổ chức, phát động;

  + Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị;

  + Hoàn thành tốt trở lên nhiệm vụ được giao trong năm; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

  - Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc, trực thuộc Bộ Xây dựng để tặng hàng năm cho tập thể thuộc thẩm quyền quản lý gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  + Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị tổ chức, phát động;

  + Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị;

  + Hoàn thành tốt trở lên nhiệm vụ được giao trong năm và nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng; nội bộ đoàn kết, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động trong cơ quan, đơn vị.

  - Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc, trực thuộc Bộ Xây dựng để tặng cho hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức và tài sản, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của ngành Xây dựng, được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

  * Trên đây là quy định mới về đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Giấy khen trong ngành Xây dựng.

  Thông tư 01/2024/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 và thay thế cho Thông tư 04/2020/TT-BXD.

   
  21 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận