Tiến hành tổng kiểm kê tài sản công trên địa bàn cả nước từ ngày 01/01/2025

Chủ đề   RSS   
 • #609006 02/03/2024

  phucpham2205
  Top 75
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (782)
  Số điểm: 14515
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 286 lần
  SMod

  Tiến hành tổng kiểm kê tài sản công trên địa bàn cả nước từ ngày 01/01/2025

  Ngày 01/03/2024, Ông Lê Minh Khái - Phó Thủ tướng ký Quyết định 213/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

  Xem và tải về Quyết định 213/QĐ-TTg tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/02/quyet-dinh-213-ttg.pdf

  (1) Mục tiêu của Đề án

  Về tổng quát, nhằm nắm được thực trạng của của tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý về các mặt số lượng, giá trị, cơ cấu, hiện trạng sử dụng,.. Đồng thời, còn làm cơ sở để hoàn thiện những chính sách, pháp luật trong việc:

  -  Quản lý, sử dụng tài sản công; phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

  - Phục vụ công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

  Cụ thể, lộ trình thực hiện Đề án như sau:

  - Đến ngày 31/12/2024, hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. 

  - Đến ngày 31/03/2025, hoàn thành việc tổng kiểm kê. 

  - 0h ngày 01/01/2025: chốt số liệu kiểm kê

  - Đến ngày 01/07/2025, hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê, xây dựng báo cáo tổng hợp về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi cả nước.

  (2) Phạm vi của cuộc tổng kiểm kê

  Theo Đề án, toàn bộ tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn cả nước đều nằm trong phạm vi của cuộc tổng kiểm kê (trừ tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tài sản thuộc danh mục bí mật nhà nước) , cụ thể:

  - Tài sản công: Những tài sản công được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017 đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo Thông tư 23/2023/TT-BTC bao gồm:

  + Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (bao gồm cả quyền sử dụng đất.

  + Xe ô tô; 

  + Tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định khác.

  - Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý: trong đó không bao gồm những tài sản được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, nguyên vật liệu,... Để đầu tư xây dựng như sau:

  + Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải); 

  + Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; 

  + Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 

  + Tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ; 

  + Tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp; 

  + Tài sản kết cấu hạ tầng khu kinh tế; 

  + Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao; 

  + Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung; 

  + Tài sản kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều; 

  + Tài sản kết cấu hạ tầng cảng cá; 

  + Tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao ở cơ sở (cấp xã, cấp thôn), làng văn hoá;

  + Tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật là không gian xây dựng ngầm đô thị.

  (3) Đối tượng thực hiện và nguyên tắc kiểm kê tài sản

  Đối tượng thực hiện:

  Theo Quyết định 213/QĐ-TTg, đối tượng thực hiện việc kiểm kê bao gồm những cơ quan như sau:

  - Đối với tài sản công đủ tiêu chuẩn theo  quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017

  + Cơ quan nhà nước

  + Đơn vị sự nghiệp công lập

  + Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

  + Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  + Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) đang quản lý, sử dụng tài sản công.

  - Đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý: Đối tượng (cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác) đang quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

  Nguyên tắc kiểm kê:

  Toàn bộ những tài sản thuộc phạm vi kiểm kê do các đối tượng thực hiện kiểm kê nêu trên đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý đều phải thực hiện kiểm kê. Ngoại trừ những tài sản như sau:

  - Tài sản đang trong quá trình đầu tư, xây dựng, mua sắm, chưa được đưa vào sử dụng, tài sản được hình sau thời điểm kiểm kê.

  - Tài sản đang được sử dụng cho các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) hoặc liên doanh, liên kết dưới hình thức thành lập pháp nhân mới (trừ trường hợp pháp nhân mới là đơn vị sự nghiệp). 

  - Tài sản đã giao cho doanh nghiệp quản lý và được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

  Lưu ý: Nếu tài sản là một hệ thống mà một phần đã được giao cho doanh nghiệp quản lý và không thể tách riêng phần này, thì toàn bộ hệ thống sẽ được kiểm kê.

  Quy trình kiểm kê: 

  - Kiểm đếm thực tế tài sản tại thời điểm kiểm kê. 

  - So sánh và đối chiếu số liệu kiểm kê với số liệu theo dõi, hạch toán trên sổ kế toán.

  Xử lý tài sản thiếu: Đối với tài sản đang được theo dõi, hạch toán trên sổ kế toán nhưng không còn tồn tại tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang theo dõi, hạch toán tài sản có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý tài sản phát hiện thiếu theo quy định của pháp luật. Giá trị của các tài sản này không được tổng hợp vào giá trị tài sản kiểm kê.

  Theo Xây dựng chính sách, Pháp luật

   
  368 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (20/04/2024) HuyenVuLS (04/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận