Thuế TNDN, TNCN đối với khoản chi cho chuyên gia nước ngoài trong đợt dịch Covid-19

Chủ đề   RSS   
 • #563473 26/11/2020

  Thuế TNDN, TNCN đối với khoản chi cho chuyên gia nước ngoài trong đợt dịch Covid-19

  Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

  Chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam phải thực hiện cách ly theo quy định. Công ty chi trả chi phí cho cơ sở tổ chức cách ly (khách sạn) trong thời gian thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn. Trường hợp này nếu có chứng từ chứng minh chuyên gia đã hoàn thành thời gian cách ly theo yêu cầu, có hóa đơn và thực hiện thanh toán theo đúng quy định, thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN vì đáp ứng được yêu cầu tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

  Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

  Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Khon chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  Đối với thuế thu nhập cá nhân:

  Trường hợp chuyên gia nước ngoài khi sang làm việc tại Công ty phải thực hiện cách ly tập trung, thời gian chuyên gia phải cách ly là thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền  các khoản chi này nội dung ghi rõ tên cá nhân hưởng thì được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại tiết đ.3.2 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC :

   “đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

   

   

   

   
  1694 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận