Thủ tục để thành viên rút vốn khỏi công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #574348 31/07/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Thủ tục để thành viên rút vốn khỏi công ty cổ phần

   
  "Điều 119. Nghĩa vụ của cổ đông
   
  1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
   
  2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra."
   
  Theo đó, cổ đông muốn rút vốn thì phải chuyển nhượng cổ phần cho người khác hoặc yêu cầu công ty mua lại cổ phần.
   
  Chuyển nhượng cổ phần quy định tại Điều 127 Luật này.
   
  Công ty mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 132 Luật này.
   
   
  820 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578519   27/12/2021

  Thủ tục để thành viên rút vốn khỏi công ty cổ phần

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.  Hy vọng có thể đọc được nhiều bài viết chia sẻ từ bạn!

   
  Báo quản trị |