Thủ tục đăng ký hành nghề cho người hành nghề làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh

Chủ đề   RSS   
 • #608580 02/02/2024

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3784
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Thủ tục đăng ký hành nghề cho người hành nghề làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh

  Thủ tục đăng ký hành nghề cho người hành nghề làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh là thủ tục hành chính mới được Bộ Y tế công bố tại Quyết định 159/QĐ-BYT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
   
  Trình tự thực hiện đăng ký hành nghề cho người hành nghề làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh
   
  Bước 1:
   
  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đăng ký hành nghề cho người hành nghề làm việc tại cơ sở của mình như sau:
   
  a) Gửi danh sách đăng ký hành nghề cùng thời điểm với thời điểm đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động;
   
  b) Trường hợp có thay đổi về người hành nghề trong thời gian chờ cấp giấy phép hoạt động thì phải gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi theo Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động;
   
  c) Trường hợp có thay đổi về người hành nghề trong quá trình hoạt động thì phải gửi văn bản đăng ký đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cụ thể như sau:
   
  - Trường hợp người hành nghề không còn làm việc tại cơ sở: báo cáo với cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ sở.
   
  - Trường hợp bổ sung người hành nghề: gửi danh sách đăng ký hành nghề đã bổ sung theo Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP về cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong thời gian 10 ngày kể từ thời điểm bổ sung người hành nghề.
   
  Bước 2:
   
  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động có trách nhiệm công bố công khai danh sách người hành nghề trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan mình và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như sau:
   
  a) Cùng thời điểm cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này;
   
  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận văn bản đăng ký
   
  hành nghề đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
   
  c) Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
   
  Cách thức thực hiện đăng ký hành nghề cho người hành nghề làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh
   
  - Trực tuyến
   
  - Trực tiếp
   
  - Bưu chính công ích
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ thực hiện đăng ký hành nghề cho người hành nghề làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh
   
  I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
   
  1. Trường hợp 1: Cùng thời điểm với thời điểm đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động 
   
  a) Danh sách đăng ký hành nghề.
   
  2. Trường hợp 2: Có thay đổi về người hành nghề trong thời gian chờ cấp giấy phép hoạt động
   
  a) Danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi theo Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.
   
  3. Trường hợp 3: Có thay đổi về người hành nghề trong quá trình hoạt động, người hành nghề không còn làm việc tại cơ sở:
   
  a) Báo cáo.
   
  4. Trường hợp 4: Có thay đổi về người hành nghề trong quá trình hoạt động, bổ sung người hành nghề:
   
  a) Danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi theo Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.
   
   II. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
   
  Thời hạn giải quyết đăng ký hành nghề cho người hành nghề làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh
   
  - Cùng thời điểm cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 29 Nghị định 96/2023/NĐ-CP.
   
  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận văn bản đăng ký hành nghề đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định 96/2023/NĐ-CP.
   
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
   
  Danh sách người hành nghề trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan mình và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính đăng ký hành nghề cho người hành nghề làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh.
   
  62 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận