Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT: Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục

Chủ đề   RSS   
 • #605222 06/09/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2173)
  Số điểm: 75664
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1608 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT: Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục

  Ngày 09/8/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục.

  Theo đó, tại Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT áp dụng đối với các cơ quan, to chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Giáo dục từ trung ương đến địa phương, gồm:

  - Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Giáo dục.

  -  Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) quản lý nhà nước về Giáo dục.

  - Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp huyện) quản lý nhà nước về Giáo dục.

  Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức ngành Giáo dục

  Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

  Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

  Việc xác định vị trí việc làm bảo đảm không tăng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Vị trí việc làm công chức ngành Giáo dục

  Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục trong các cơ quan, tổ chức hành chính:

  STT

  Tên vị trí việc làm 

  Tương ứng ngạch công chức

  Cấp trung ương

  cấp tỉnh

  cấp huyện

  1.

  VỊ trí về quản lý chương trình giáo dục

   

   

   

   

  1.1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý chương trình giáo dục

  Chuyên viên cao cấp

  X

   

   

  1.2

  Chuyên viên chính về quản lý chương trình giáo dục

  Chuyên viên chính

  X

  X

   

  1.3

  Chuyên viên về quản lý chương trình giáo dục

  Chuyên viên

  X

  X

  X

  2.

  Vị trí về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục

   

   

   

   

  2.1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục

  Chuyên viên cao cấp

  X

   

   

  2.2

  Chuyên viên chính về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục

  Chuyên viên chính

  X

  X

   

  2.3

  Chuyên viên về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục

  Chuyên viên

  X

  X

  X

  3.

  Vị trí về quản lý bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

   

   

   

   

  3.1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

  Chuyên viên cao cấp

  X

   

   

  3.2

  Chuyên viên chính về quản lý bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

  Chuyên viên chính

  X

  X

   

  3.3

  Chuyên viên về quản ỉý bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

  Chuyên viên

  X

  X

  X

  4.

  Vị trí về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục

   

   

   

   

  4.1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục

  Chuyên viên cao cấp

  X

   

   

  4.2

  Chuyên viên chính về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục

  Chuyên viên chính

  X

  X

   

  4.3

  Chuyên viên về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục

  Chuyên viên

  X

  X

  X

  5.

  Vị trí về quản lý chính sách và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (bao gồm đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục)

   

       

  5.1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý chính sách và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (bao gồm đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục)

  Chuyên viên cao cấp

  X

   

   

  5.2

  Chuyên viên chính về quản lý chính sách và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (bao gồm đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục)

  Chuyên viên chính

  X

  X

   

  5.3

  Chuyên viên về quản lý chính sách và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (bao gồm đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục)

  Chuyên viên

  X

  X

  X

  6.

  Vị trí về quản lý người học (bao gồm cả tuyến sinh đào tạo; chính sách và các hoạt động hỗ trợ đối với người học)

   

   

   

   

  6.1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý người học (bao gồm cả tuyến sinh đào tạo; chính sách và các hoạt động hỗ trợ đối với người học)

  Chuyên viên cao cấp

  X

   

   

  6.2

  Chuyên viên chính về quản lý người học (bao gồm cả tuyển sinh đào tạo; chính sách và các hoạt động hỗ trợ đổi với người học)

  Chuyên viên chính

  X

  X

   

  6.3

  Chuyên viên về quản lý người học (bao gồm cả tuyến sinh đào tạo; chính sách và các hoạt động hỗ trợ đối với người học)

  Chuyên viên

  X

  X

  X

  7.

  Vị trí về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ

   

   

   

   

  7.1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ

  Chuyên viên cao cấp

  X

   

   

  7.2

  Chuyên viên chính về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ

  Chuyên viên chính

  X

  X

   

  7.3

  Chuyên viên về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ

  Chuyên viên

  X

  X

  X

  Xem chi tiết bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục trong các cơ quan, tổ chức hành chính 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/09/06/thong-tu-15-2023-tt-bgddt-huong-dan-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-giao-duc%20(1).pdf

  Xem chi tiết khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục trong các cơ quan, tổ chức hành chính 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/09/06/thong-tu-15-2023-tt-bgddt-huong-dan-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-giao-duc%20(1).pdf

  Xem chi tiết Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 28/9/2023.

   
  5720 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (27/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận