Thông tư 14/2023/TT-BTC: Hướng dẫn lập, trình bày báo cáo tài chính của NHPT

Chủ đề   RSS   
 • #600194 17/03/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2190)
  Số điểm: 76298
  Cảm ơn: 67
  Được cảm ơn 1618 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 14/2023/TT-BTC: Hướng dẫn lập, trình bày báo cáo tài chính của NHPT

  Ngày 07/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với ngân hàng phát triển Việt Nam.

  Theo đó, hướng dẫn việc lập, trình bày Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất, cụ thể như sau:

  (1) Báo cáo tài chính

  Hệ thống báo cáo tài chính của NHPT gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ.

  -  Báo cáo tài chính năm của NHPT, bao gồm:

  + Báo cáo tình hình tài chính

  Mẫu số B01 - NHPT

  + Báo cáo kết quả hoạt động

  Mẫu số B02 - NHPT

  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Mẫu số B03 - NHPT

  + Thuyết minh báo cáo tài chính

  Mẫu số B04 - NHPT

  - Báo cáo tài chính giữa niên độ của NHPT (dạng đầy đủ), bao gồm

  + Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ

  Mẫu số B01a - NHPT

  + Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ

  Mẫu số B02a - NHPT

  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

  Mẫu số B03a - NHPT

  + Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

  Mẫu số B04a - NHPT

  Biểu mẫu báo cáo tài chính và hướng dẫn lập, trình bày các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính của NHPT thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BTC.

  Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

  Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 14/2023/TT-BTC quy định rõ nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính, cụ thể như sau:

  - Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ chuẩn mực kế toán, các thông tin trọng yếu phải được giải trình đề giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của NHPT.

  - Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó (tôn trọng bản chất hơn hình thức).

  - Nợ phải trả không được ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

  - Các chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần.

  - Các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động được sắp xếp theo từng hoạt động nghiệp vụ, phù hợp giữa thu nhập và chi phí.

  (2) Báo cáo tài chính hợp nhất

  NHPT là đơn vị có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất để tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm lập báo cáo tài chính; tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo của đơn vị. NHPT lập báo cáo tài chính hợp nhất theo năm.

  Hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất gồm các báo cáo:

  - Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất

  Mẫu số B01 - NHPT/HN

  - Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất

  Mẫu số B02 - NHPT/HN

  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

  Mẫu số B03 - NHPT/HN

  - Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

  Mẫu số B04 - NHPT/HN

  Biểu mẫu báo cáo tài chính hợp nhất của NHPT thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BTC.

  Phương pháp lập Báo cáo tài chính hợp nhất của NHPT thực hiện theo quy định tại Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

  Xem chi tiết tại Thông tư 14/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023. 

   
  375 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600714   28/03/2023

  Thông tư 14/2023/TT-BTC: Hướng dẫn lập, trình bày báo cáo tài chính của NHPT

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Hệ thống báo cáo tài chính của Ngân hàng phát triển gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ chuẩn mực kế toán, các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của Ngân hàng phát triển. Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó.

   
  Báo quản trị |