Thông báo mẫu dấu, Giấy chứng nhận mẫu dấu

Chủ đề   RSS   
 • #600186 16/03/2023

  Thông báo mẫu dấu, Giấy chứng nhận mẫu dấu

  Doanh nghiệp phải Thông báo mẫu dấu hay xin cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

  Nghị định 01/2021/NĐ-CP bãi bỏ thủ tục thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, trước đây được quy định tại Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

  “Điều 34. Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu

  …”

  Việc bãi bỏ thủ tục này phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

  Hiện tại, việc sử dụng con dấu được quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

  “Điều 4. Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp

  5. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.”

  Như vậy, so với quy định về con dấu tại Luật doanh nghiệp 2014 thì luật mới đã bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong một số giấy tờ, và việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan

  Mặt khác, căn cứ Khoản 12 Điều 3 Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định:

  “Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  12. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu là văn bản của cơ quan đăng ký mẫu con dấu chứng nhận cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đã đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.

  …”

  Như vậy, theo quy định hiện tại thì doanh nghiệp không phải đăng ký hay thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu hay đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Chỉ có cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi sử dụng con dấu mới cần đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con tại cơ quan đăng ký mẫu con dấu

   
  12284 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận