Thời điểm lập hóa đơn điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #530361 04/10/2019

  Thời điểm lập hóa đơn điện tử

  Hóa đơn điện tử được lập trong trường hợp nào ? Chữ ký hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?

  Căn cứ vào Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định:

  Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử

  1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  3. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi ln giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

  4. Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp khác và nội dung quy định tại Điều này.

  =>Như vậy thời điểm lp hóa đơn điện tử được chia ra 3 trường hợp:

  + Đối với bán hàng hóa thì hóa đơn điện tử được lập tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  + Đối với cung cấp dịch vụ thì hóa đơn điện tử được lập tại thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  + Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàng giao từng hạng mục \, công đoạn dịch vụ vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

  => Căn cứ vào từng trường hợp mà xác định thời điểm ngày lập hóa đơn điện tử theo quy đinh trên.

  Bên cạnh đó điểm e Khoản 1 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC được hướng dẫn bởi Công văn 2402/BTC-TCT năm 2016 quy định:

  Tại Điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của HĐĐT:

  “1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:


  e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

  => Như vậy chữ ký điện tử được thực hiện theo quy định trên.

   

   
  664 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận