Thay đổi thời gian giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ

Chủ đề   RSS   
 • #598715 17/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thay đổi thời gian giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ

  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2023/TT-BTC ngày 10/02/2023 sửa  đổi Thông tư số 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.
   
  Theo đó, điều chỉnh thời gian thực hiện quy trình giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ được quy định như sau:
   
  thay-doi-thoi-gian-giao-dich-mua-lai-co-ky-han-trai-phieu-chinh-phu
   
  Điều chỉnh thời gian NHTM gửi lên chào
   
  Từ 9h00 - 10h30 ngày T, các NHTM gửi lệnh chào chắc chắn theo quy chế giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán, đảm bảo tổng khối lượng chào giá tại tất cả các kỳ hạn mua lại TPCP không vượt quá hạn mức dư nợ giao dịch còn lại của NHTM đó (các lệnh chào gửi sau 10h30 không có hiệu lực), cụ thể:
   
  - Đối với mỗi loại kỳ hạn mua lại TPCP, moi NHTM được chào tôi đa năm (05) lệnh chào đối với mỗi loại kỳ hạn mua lại TPCP, đảm bảo tổng khối lượng chào không vượt quá tổng khối lượng KBNN yêu cầu chào giá đối với loại kỳ hạn đó.
   
  - Mỗi lệnh chào bao gồm lãi suất chào mua lại có kỳ hạn (tính đến 2 chữ số thập phân); một (01) hoặc nhiều mà TPCP được sử dụng đề làm tài sản đảm bảo trong giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP, khối lượng chào tính theo mệnh giá TPCP tương ứng cho từng mà TPCP và các nội dung khác liên quan.
   
  - Khối lượng chào tính theo mệnh giá TPCP của mỗi lệnh chào không thấp hơn mức tối thiểu theo thông báo của KBNN trong từng thời kỳ.
   
  (So với hiện hành thì thời gian các NHTM gửi lệnh chào đã thay đổi từ là từ 9h00 - 10h00 ngày T thành 9h00 - 10h30 ngày T các giao dịch sau 10h30 sẽ vô hiệu).
   
  KBNN mở các bản chào trên hệ thống giao dịch sớm hơn 
   
  Từ 10h30 - 10h45 ngày T, KBNN thực hiện mở các bàn chào trên hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán. Căn cứ các lệnh chào nhận được trên hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán, KBNN xác định kết quả mua lại có kỳ hạn TPCP theo quy định tại Điều 11 Thông tư 107/2020/TT-BTC.
   
  (Hiện hành quy định KBNN thực hiện mở các bản chào trên hệ thống giao dịch là từ 10h00 - 10h15 ngày T).
   
  Bổ sung tiền lãi danh nghĩa TPCP trong trường hợp NHTM không thanh toán
   
  Theo đó, bổ sung Điều 15a Thông tư 12/2023/TT-BTC vào sau Điều 15 Thông tư số 107/2020/TT-BTC về tiền lãi danh nghĩa TPCP như sau:
   
  Trường hợp KBNN nhận được tiền lãi danh nghĩa TPCP trong thời gian mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN có trách nhiệm hoàn trả số tiền lãi danh nghĩa TPCP đã nhận dược cho các NHTM theo mã TPCP mà KBNN nhận được tiền lãi danh nghĩa. 
   
  Việc hoàn trả tiền lãi danh nghĩa TPCP được thực hiện bên ngoài hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán; thời điểm hoàn trả lãi danh nghĩa do hai bên tự thống nhất, nhưng không được muộn hơn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày thực thanh toán lãi trái phiếu.
   
  Trường hợp chuyển tiền lãi danh nghĩa chậm, KBNN có trách nhiệm thanh toán tiền phạt chậm thanh toán cho NHTM đối với số ngày chậm thanh toán theo mức lãi suất phạt chậm thanh toán quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 107/2020/TT-BTC.
   
  Thay đổi ngày công bố thông tin của KBNN
   
  Chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tuần liền kề trước tuần thực hiện giao dịch, KBNN công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của KBNN về lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP dự kiến của tuần thực hiện giao dịch tiếp theo.
   
  Đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên cổng thông tin điện từ của Sở Giao dịch Chứng khoán.
   
  Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, KBNN công bố thông tin trên trang thông tin điện từ của KBNN VC kết quả mua lại có kỳ hạn TPCP trong tháng liền kề trước đó (khối lượng, lãi suất mua lại có kỳ hạn TPCP bình quân gia quyền tương ứng với loại kỳ hạn); đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.
   
  Xem thêm Thông tư 12/2023/TT-BTC có hiệu lực ngày 04/5/2023 sửa  đổi Thông tư số 107/2020/TT-BTC.
   
  244 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận