Thay đổi mẫu báo cáo thông tin liên quan đến chế độ kế toán về nợ công hàng năm

Chủ đề   RSS   
 • #608449 27/01/2024

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thay đổi mẫu báo cáo thông tin liên quan đến chế độ kế toán về nợ công hàng năm

  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 84/2018/TT-BTC quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công của Bộ Tài chính như sau:
   
   
  (1) Sửa đổi tên gọi của Thông tư 84/2018/TT-BTC
   
  Thông tư 05/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 84/2018/TT-BTC quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công sửa đổi tên gọi của Thông tư như sau: 
   
  “THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU BIỂU BÁO CÁO THÔNG TIN VỀ NỢ CÔNG”.
   
  (Hiện hành, Thông tư 84/2018/TT-BTC có tên gọi là QUY ĐỊNH MẪU BIỂU BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NỢ CÔNG)
   
  (2) Sửa đổi phần căn cứ của Thông tư 84/2018/TT-BTC
   
  Thông tư 05/2024/TT-BTC sửa đổi phần căn cứ của Thông tư 84/2018/TT-BTC như sau: 
   
  “Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công như sau:”
   
  (Hiện hành, quy định phần căn cứ “Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công như sau:”).
   
  (3) Sửa đổi phạm vi điều chỉnh của Thông tư 84/2018/TT-BTC
   
  Thông tư 05/2024/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông tư 84/2018/TT-BTC quy định về phạm vi điều chỉnh như sau:
   
  Khoản 1 Điều 1 Thông tư 84/2018/TT-BTC phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý nợ công 2017 và Điều 27 Nghị định 94/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công.
   
  (4) Thay đổi mẫu báo cáo mới theo Thông tư 99/2021/TT-BTC
   
  Thông tư 05/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư 84/2018/TT-BTC như sau:
   
  khoản 2 Điều 3 Thông tư 84/2018/TT-BTC quy định nội dung mẫu biểu báo cáo
   
  Đối với mẫu biểu báo cáo thông tin liên quan đến chế độ kế toán về nợ công hàng năm thực hiện theo Thông tư 99/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đổi với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.
   
  (Thông tư 84/2018/TT-BTC vẫn quy định mẫu báo cáo thực hiện theo Thông tư 74/2018/TT-BTC).
   
  (5) Sửa đổi thời hạn báo cáo thông tin về nợ công
   
  Thông tư 05/2024/TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư 84/2018/TT-BTC quy định thời hạn báo cáo và công bố thông tin về nợ công như sau:
   
  Sửa tên Điều 5 như sau:
   
  “Điều 5. Thời hạn báo cáo thông tin về nợ công”
   
  (Thông tư 84/2018/TT-BTC quy định thời hạn báo cáo và công bố thông tin về nợ công).
   
  (6) Bãi bỏ 3 khoản và 1 Điều của Thông tư 84/2018/TT-BTC
   
  - Bãi bỏ khoản 5 Điều 5.
   
  - Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 6.
   
  - Bãi bỏ Điều 4 và Phụ lục IV (từ biểu 4.01 đến 4.06). Đánh số lại tương ứng Điều 5 và Điều 6.
   
  Xem thêm Thông tư 05/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/4/2024 sửa đổi, bổ sung Thông tư 84/2018/TT-BTC.
   
  114 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận