DanLuat 2024

Lại Văn Sơn - sonluatk07

Họ tên

Lại Văn Sơn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/09

Đến từ Cần Thơ, Việt Nam
Đại học
  • Đại học Luật

Sống là động nhưng lòng luôn bất động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến!

Sống là động nhưng lòng luôn bất động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Tỉnh thành Cần Thơ, Việt Nam
Yahoo! Messenger sonluatk07
Url