Thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo được quy định ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #611616 16/05/2024

  Thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo được quy định ra sao?

  Quyết định 1266/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
   
  1. Thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi
   
  Căn cứ Phương án ban hành kèm theo Quyết định 1266/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:
   
  + Nhiệm vụ: Kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi của Sở GDĐT, HĐT, việc chuẩn bị in sao đề thi.
   
  + Số lượng: Thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 Sở (không tính các đoàn của BCĐ cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ) kiểm tra tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.
   
  + Hình thức/cách thức:
   
  - Kiểm tra trực tiếp tại các địa phương.
   
  - Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra.
   
  + Thành phần: Thanh tra Bộ GDĐT và các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT; 03 người/đoàn
   
  + Thời gian kiểm tra: 02 ngày/Sở GDĐT
   
  2. Thành lập đoàn kiểm tra công tác coi thi
   
  Căn cứ Phương án ban hành kèm theo Quyết định 1266/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:
   
  + Nhiệm vụ: Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác thanh tra coi thi của Sở GDĐT và việc tổ chức coi thi của HĐT, Điểm thi.
   
  + Số lượng: Thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT. Số lượng cán bộ tối thiểu tham gia đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp tại một Điểm thi theo nguyên tắc: Dưới 20 phòng thi: 02 người; từ 20 đến 40 phòng thi: 03 người; từ 41 phòng thi trở lên: 04 người. Đối với các Điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số cán bộ kiểm tra/Điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do trưởng đoàn kiểm tra quyết định.
   
  + Hình thức/cách thức:
   
  - Làm việc với Sở GDĐT, HĐT.
   
  - Kiểm tra trực tiếp tại các Điểm thi.
   
  - Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Giao cho Thủ trưởng CSĐT có cán bộ, giảng viên cơ hữu làm Trưởng đoàn kiểm tra coi thi do Bộ GDĐT điều động ký phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra.
   
  + Thành phần: Cán bộ, giảng viên cơ hữu của các CSĐT
   
  + Thời gian kiểm tra: Theo lịch coi thi của Kỳ thi.
   
  3. Thành lập đoàn kiểm tra chấm thi
   
  Căn cứ Phương án ban hành kèm theo Quyết định 1266/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:
   
  + Nhiệm vụ: Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và thanh tra chấm thi của Sở GDĐT, HĐT và các Ban liên quan đến công tác chấm thi.
   
  + Số lượng: Thành lập 63 Đoàn kiểm tra; mỗi Đoàn từ 03 đến 05 người.
   
  + Hình thức/cách thức:
   
  - Người của Sở GDĐT này sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra tại Sở GDĐT khác (không đảo chéo).
   
  - Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra chấm thi
   
  - Giao Giám đốc Sở GDĐT/Thủ trưởng CSĐT có cán bộ, công chức, viên chức được điều động làm Trưởng đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GDĐT ký phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra.
   
  + Thành phần:
   
  - Trưởng đoàn: Lãnh đạo Thanh tra Sở GDĐT hoặc Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở GDĐT hoặc Lãnh đạo Phòng/Ban thanh tra nội bộ CSĐT
   
  - Thành viên: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc/trực thuộc Sở (từ 01 đến 02 người) và 01 đến 02 cán bộ, giảng viên cơ hữu của CSĐT.
   
  + Thời gian: Theo lịch chấm thi của Kỳ thi.
   
  4. Thành lập đoàn kiểm tra phúc khảo
   
  Căn cứ Phương án ban hành kèm theo Quyết định 1266/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:
   
  + Nhiệm vụ: Kiểm tra công tác chỉ đạo, tả chức phúc khảo bài thi, thanh tra phúc khảo bài thi của Sở GDĐT
   
  + Số lượng: Thành lập 05 đoàn kiểm tra tại 10 Sở GDĐT, 03 người/đoàn, mỗi đoàn kiểm tra 02 Sở GDĐT.
   
  + Hình thức/cách thức: Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra xác suất một số tỉnh có tổ chức phúc khảo bài thi.
   
  + Thành phần: Công chức Thanh tra Bộ GDĐT, các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT.
   
  + Thời gian: Dự kiến 02 ngày/Sở GDĐT.
   
  5. Kinh phí
   
  + Thanh tra Bộ GDĐT chủ trì lập dự toán, thanh toán, quyết toán cho các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, phúc khảo và các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất của Bộ GDĐT.
   
  + Văn phòng Bộ GDĐT thanh toán, quyết toán cho các đoàn của BCĐ cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ.
   
  + CSĐT thanh toán, quyết toán kinh phí cho cán bộ, giảng viên cơ hữu của đơn vị được Bộ GDĐT điều động tham dự tập huấn, tham gia đoàn kiểm tra coi thi, chấm thi theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông (Thông tư số 69/2021/TT-BTC) và các quy định hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
   
  + Sở GDĐT thanh toán, quyết toán kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức tham dự tập huấn cốt cán và tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở và cán bộ, công chức, viên chức do Sở GDĐT cử tham gia đoàn kiểm tra công tác chấm thi được Bộ GDĐT điều động theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
   
  Trong trường hợp Kỳ thi phải tổ chức nhiều hơn một đợt thi, công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu Kỳ thi của các đợt thi được thực hiện theo Phương án này.
   
  Như vậy, việc thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và việc xét tốt nghiệp được quy định tại Quyết định 1266/QĐ-BGDĐT năm 2024.
   
  45 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận