Tăng lương cho nhân viên có cần sự xét duyệt của Hội đồng quản trị hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #600817 29/03/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (431)
  Số điểm: 3280
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Tăng lương cho nhân viên có cần sự xét duyệt của Hội đồng quản trị hay không?

  Tình huống đặt ra: Công ty chị có một đợt tăng lương cho nhân viên, bao gồm cả Tổng giám đốc. Vậy cho hỏi, khi tăng lương như vậy có cần xét duyệt của Hội đồng quản trị hay không?

  Theo Điểm i Khoản 2 Điều 153 và Điểm e Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

  “Điều 153. Hội đồng quản trị

  [...]

  2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  [...]

  i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;[...]”

  “Điều 162. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

  [...]

  3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  [...]

  e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;[...]”

  => Theo đó, pháp luật quy định Hội đồng quản trị có quyền quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và những lợi ích khác của những người quản lý quan trọng trong Doanh nghiệp. Do đó, việc Hội đồng quản trị có quyền quyết định lương của các nhân viên nói chung trong doanh nghiệp không được đề cập đến mà chỉ quy định về quyền hạn quyết định lương của những người quản lý nói trên. Như vậy, quyền quyết định lương của NLĐ trong công ty thuộc quyền hạn của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Chị nhé.

  Theo Điểm c Khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

  “Điều 163. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc

  [...]

  2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

  [...]

  c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.[...]”

  => Như vậy, nếu trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

   
   
  104 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601101   30/03/2023

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Chính sách tiền lương là một trong những vấn đề quan trọng tại doanh nghiệp. Đối với người lao động tiền lương là một trong những yếu tố làm cho họ muốn ở lại với công ty. Còn đối với doanh nghiệp thì phải đảm bảo sao cho quy định mức lương phù hợp đảm bảo hoạt động kinh doanh giữ chân được người lao động mà còn phải đúng với quy định của pháp luật. 

   
  Báo quản trị |  
 • #601136   31/03/2023

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Tăng lương cho nhân viên có cần sự xét duyệt của Hội đồng quản trị hay không?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả đã chia sẻ. Ngoài ra, mình xin bổ sung thêm thông tin là pháp luật hiện chưa có quy định nào bắt buộc công ty phải tăng lương hằng năm cho người lao động. Việc có tăng lương hay không, tăng vào thời điểm nào sẽ được các bên căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, quy chế riêng do người sử dụng lao động ban hành.

   
  Báo quản trị |