Tần suất doanh nghiệp sinh thái báo cáo tình hình thực hiện cộng sinh công nghiệp là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #610062 29/03/2024

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (67)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tần suất doanh nghiệp sinh thái báo cáo tình hình thực hiện cộng sinh công nghiệp là bao nhiêu?

  Tần suất doanh nghiệp sinh thái báo cáo tình hình thực hiện cộng sinh công nghiệp là bao nhiêu? Doanh nghiệp sinh thái là doanh nghiệp như thế nào?

  Doanh nghiệp sinh thái là doanh nghiệp như thế nào?

  Đối chiếu với quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì doanh nghiệp sinh thái là doanh nghiệp thực hiện đồng thời các giải pháp sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái; đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

  Doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái khi nào?

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 35/2022/NĐ-CP về Chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái:

  Theo đó, doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái tham gia các hoạt động và đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 37 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP được Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

  Cụ thể, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  - Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về lao động trong vòng 03 năm trước thời điểm đăng ký chứng nhận khu công nghiệp sinh thái;

  - Thực hiện ít nhất 01 cộng sinh công nghiệp và các doanh nghiệp tham gia cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp áp dụng hệ thống quản lý sản xuất và môi trường theo các tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phù hợp;

  - Tối thiểu 20% doanh nghiệp trong khu công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn đạt kết quả tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, nước, năng lượng, hóa chất, chất thải, phế liệu và giảm phát thải ra môi trường.

  Tần suất doanh nghiệp sinh thái báo cáo tình hình thực hiện cộng sinh công nghiệp là bao nhiêu?

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 35/2022/NĐ-CP về theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện khu công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp sinh thái:

  Theo đó, định kỳ hằng năm, doanh nghiệp sinh thái báo cáo tình hình thực hiện và duy trì hoạt động sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn; tình hình thực hiện cộng sinh công nghiệp; kết quả tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, nước, năng lượng, hóa chất và giảm phát thải ra môi trường gửi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi, giám sát.

  Như vậy, tần suất doanh nghiệp sinh thái báo cáo tình hình thực hiện cộng sinh công nghiệp gửi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi, giám sát là định kỳ hằng năm.

  Lưu ý: Định kỳ hằng năm, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sinh thái lập báo cáo tình hình thực hiện khu công nghiệp sinh thái gửi Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi, giám sát các nội dung sau đây:

  - Tình hình thực hiện và duy trì hoạt động sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn của doanh nghiệp trong khu công nghiệp và hiệu quả thu được;

  - Tình hình thực hiện cộng sinh công nghiệp, hiệu quả thu được và các doanh nghiệp mới tham gia vào liên kết cộng sinh (nếu có);

  - Kết quả tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, nước, năng lượng, hóa chất và giảm phát thải ra môi trường của khu công nghiệp.

  Ngoài ra, kết quả theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái là cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế xem xét cấp lại, thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

  Việc đánh giá hiệu quả đạt được về kinh tế, xã hội, môi trường của khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái được thực hiện thông qua thông tin, cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế quy định tại khoản 3 Điều 47 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

  Tóm lại, tần suất doanh nghiệp sinh thái báo cáo tình hình thực hiện cộng sinh công nghiệp là định kỳ hằng năm.

   
  56 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận