Tài khoản 244 phản ánh thông tin gì? Tài khoản này phản ánh thông tin gì của Bên nợ?

Chủ đề   RSS   
 • #612468 07/06/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (93)
  Số điểm: 495
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Tài khoản 244 phản ánh thông tin gì? Tài khoản này phản ánh thông tin gì của Bên nợ?

  Tài khoản 244 phản ánh thông tin gì? Tài khoản này phản ánh thông tin gì của bên nợ? Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến Tài khoản 244?
   

  Tài khoản 244 phản ánh thông tin gì?

  Theo Điều 49 Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định Tài khoản 244 dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan hệ kinh tế theo quy định của pháp luật.

  Lưu ý: Đối với tài sản đưa đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược được phản ánh theo giá đã ghi sổ kế toán của doanh nghiệp. Khi xuất tài sản phi tiền tệ mang đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ghi theo giá nào thì khi thu về ghi theo giá đó.

  Trường hợp có các khoản ký cược, ký quỹ bằng tiền hoặc tương đương tiền được quyền nhận lại bằng ngoại tệ thì phải đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính (là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch). Các tài sản thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sở hữu (ví dụ như bất động sản) thì không ghi giảm tài sản mà theo dõi chi tiết trên sổ kế toán (chi tiết tài sản đang thế chấp) và thuyết minh trên Báo cáo tài chính.

  tai-khoan-244

  Tài khoản 244 phản ánh thông tin gì của Bên nợ?

  Theo Điều 49 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định Tài khoản 244 phản ánh những thông tin sau của Bên nợ:

  - Giá trị tài sản mang đi cầm cố, thế chấp hoặc số tiền đã ký quỹ, ký cược.

  - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).

  Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến Tài khoản 244?

  Theo khoản 3 Điều 49 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến Tài khoản 244 như sau:

  (1) Dùng tiền mặt, hoặc tiền gửi ngân hàng để ký cược, ký quỹ, ghi:

  Nợ TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

  Có các TK 111, 112.

  (2) Trường hợp dùng tài sản cố định để cầm cố, ghi:

  Nợ TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (giá trị còn lại)

  Nợ TK 214 - Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn)

  Có các TK 211, 213 (nguyên giá).

  Trường hợp thế chấp bằng giấy tờ (giấy chứng nhận sở hữu nhà đất, tài sản) thì không phản ánh trên tài khoản này mà chỉ theo dõi trên sổ chi tiết.

  (3) Khi mang tài sản khác đi cầm cố, thế chấp, ghi:

  Nợ TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (chi tiết theo từng khoản)

  Có các TK 152, 155, 156,...

  (4) Khi nhận lại tài sản cầm cố hoặc tiền ký quỹ, ký cược:

  - Nhận lại số tiền ký quỹ, ký cược, ghi:

  Nợ các TK 111, 112

  Có TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

  - Nhận lại tài sản cố định cầm cố, thế chấp, ghi:

  Nợ các TK 211, 213 (nguyên giá khi đưa đi cầm cố)

  Có TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (giá trị còn lại)

  Có TK 214 - Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn).

  - Khi nhận lại tài sản khác mang đi cầm cố, thế chấp, ghi:

  Nợ các TK 152, 155, 156,...

  Có TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (chi tiết từng khoản).

  (5) Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng những cam kết, bị phạt vi phạm hợp đồng trừ vào tiền ký quỹ, ký cược, ghi:

  Nợ TK 811 - Chi phí khác (số tiền bị trừ)

  Có TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

  (6) Trường hợp sử dụng khoản ký cược, ký quỹ thanh toán cho người bán, ghi:

  Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

  Có TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

  (7) Khi lập Báo cáo tài chính, nếu các khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại có gốc ngoại tệ, kế toán phải đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính:

  - Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi:

  Nợ TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

  Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).

  - Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi:

  Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)

  Có TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

  Tóm lại, Tài khoản 244 dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan hệ kinh tế theo quy định của pháp luật và phản ánh các thông tin về Bên nợ như quy định nêu trên.

   

   
  176 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận