Tài khoản 243 phản ánh thông tin gì? Kết cấu và nội dung ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #612200 31/05/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (93)
  Số điểm: 495
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Tài khoản 243 phản ánh thông tin gì? Kết cấu và nội dung ra sao?

  Tài khoản kế toán là tài khoản 243 phản ánh thông tin gì? Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 243 quy định thế nào?

   

  Tài khoản kế toán 243 phản ánh thông tin gì?

  Tài khoản 243 được quy định tại Điều 48 Thông tư 200/2014/TT-BTC, theo đó, Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

  Trong đó:

  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại = Chênh lệch tạm thời được khấu trừ + Giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (%)

  Trường hợp tại thời điểm ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã biết trước có sự thay đổi về thuế suất thuế TNDN trong tương lai, nếu việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại nằm trong thời gian thuế suất mới đã có hiệu lực thì thuế suất áp dụng để ghi nhận tài sản thuế được tính theo thuế suất mới.

  Lưu ý: Khi lập Báo cáo tài chính, nếu dự tính chắc chắn có được lợi nhuận tính thuế thu nhập trong tương lai, tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận từ các năm trước được ghi nhận bổ sung làm giảm chi phí thuế hoãn lại.

  Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 243 quy định thế nào?

  Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được quy định tại khoản 2 Điều 48 Thông tư 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

  Bên Nợ: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại tăng.

  Bên Có: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại giảm .

  Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại còn lại cuối kỳ.

  tk-218

  Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu thuộc tài khoản 243 thực hiện ra sao?

  Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu thuộc tài khoản 243 thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Thông tư 200/2014/TT-BTC, cụ thể:

  - Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi nhận giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm, ghi:

  Nợ TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

  Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

  - Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại là số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm, ghi:

  Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

  Có TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

  Tóm lại, Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

   
  160 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận