Sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #13811 29/07/2008

  nhthai

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp

  Nhờ Quý Luật sư tư vấn giúp tôi về mẫu hợp đồng sáp nhập 2 công ty với nhau. Cảm ơn.
  Cập nhật bởi navelvu ngày 25/02/2010 11:39:08 AM
   
  38118 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #13812   28/04/2008

  rongcon83
  rongcon83
  Top 500
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1347
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp

  Bạn hãy lên sở kế hoạch và đầu tư (phòng hướng dẫn đăng ký kinh doanh) để xin mẫu này!

  Chúc bạn thành công!
  Cập nhật bởi navelvu ngày 25/02/2010 11:40:08 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #13813   03/05/2008

  XuanHan
  XuanHan
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (200)
  Số điểm: 3672
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Còn theo cá nhân tôi được biết thì hợp đồng này không có mẫu. Và bạn cũng cần lưu ý là tất cả các mẫu hợp đồng cũng chỉ có giá trị tham khảo, bởi hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên liên quan. Do đó, điều quan trọng là bạn cần bám sát quy định của pháp luật về các nội dung chủ yếu của một hợp đồng cụ thể.
  Chẳng hạn, theo điểm a khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập;
  - Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập;
  - Thủ tục và điều kiện sáp nhập;
  - Phương án sử dụng lao động;
  - Thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;
  - Thời hạn thực hiện sáp nhập;
  Đương nhiên, các bên hoàn toàn có quyền thỏa thuận thêm các nội dung khác ngoài các nội dung chủ yếu trên (miễn là không vi phạm điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội).
  Cập nhật bởi navelvu ngày 25/02/2010 11:40:52 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #29786   29/07/2008

  bangpdc
  bangpdc

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Sáp nhập Công ty

  Xin cho biết cách thức và trình tự khi sáp nhập 02 công ty A và B đều trực thuộc 01 Tổng Công ty Nhà nước thành một Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần,  trong đó A là Công ty TNHH 01 thành viên, B là Công ty Cổ phần .
  Xin trân trọng cảm ơn./.
   
  Báo quản trị |  
 • #29787   12/06/2008

  rongcon83
  rongcon83
  Top 500
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1347
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Không sáp nhập được

  Điều 153 Luật Doanh nghiệp quy định: "Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập".

  Như vậy công ty TNHH 1 thành viên không thể sáp nhập vào công ty cổ phần được vì đây là hai loại hình doanh nghiệp khác nhau.
   
  Báo quản trị |  
 • #29788   12/06/2008

  XuanHan
  XuanHan
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (200)
  Số điểm: 3672
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Sáp nhập, hợp nhất DN?

      Bạn cần phân biệt thuật ngữ “hợp nhất” và “sáp nhập”. Công ty A sáp nhập vào công ty B hoặc ngược lại, còn nếu A + B = C gọi là hợp nhất. Các trường hợp này đều được áp dụng cho các công ty cùng loại bạn nhé!
      Luật Doanh nghiệp năm 2005:
      Điều 152. Hợp nhất doanh nghiệp
      1. Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
      2. Thủ tục hợp nhất công ty được quy định như sau:
      a) Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;
      b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty hợp nhất theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.
      3. Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
     
  Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
      4. Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.
      Điều 153. Sáp nhập doanh nghiệp
      1. Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
      2. Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau:
      a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;
      b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo hợp đồng sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua;
      c) Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.
      3. Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
      Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
      Về thủ tục hồ sơ chi tiết bạn có thể tham khảo thêm Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003.

   
  Báo quản trị |  
 • #13641   23/06/2008

  ketoanttctayninh
  ketoanttctayninh

  Sơ sinh

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2008
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Điều kiện để sát nhập cty mẹ và cty con

  Cty mẹ và cty con muốn sát nhập thì tiến hành như thế nào ? Trình tự và điều kiện cần thiết để có thể sát nhập 2 cty này không? Có văn bản nào của BTC hướng dẫn về vấn đề này không?
  Hiện Cty mẹ có hơn 70% vốn nhà nước. Cty mẹ có 51% vốn tại cty con. Hai cty không hoạt động theo mô hình cty mẹ- cty con.
   
  Báo quản trị |  
 • #13642   24/06/2008

  XuanHan
  XuanHan
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (200)
  Số điểm: 3672
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  - Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó;
  - Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
  - Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
  Về trình tự thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo chủ đề- câu hỏi “Sáp nhập công ty” của bạn bangpdc nêu ngày 12/6/2008 và đã có một số bài phản hồi.

   
  Báo quản trị |  
 • #13643   25/06/2008

  ducbao
  ducbao
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2008
  Tổng số bài viết (169)
  Số điểm: 5855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Khi vào trang web của Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM để tìm hiểu thử xem nhưng tôi lại không thấy hướng dẫn cụ thể gì về thủ tục này. Có bạn nào biết ko, chỉ giúp tôi với.
   
  Báo quản trị |  
 • #29903   02/08/2008

  vuha86
  vuha86

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quan tâm đến việc mua bán - sáp nhập Doanh nghiệp

  Doanh nghiệp bên tôi đang rất quan tâm đến hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp, đặc biệt trong thời gian sắp tới. Vậy trước khi tiến hành, bên tôi cần quan tâm đến những luật nào điều chỉnh các hoạt động này. xin cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #29904   25/07/2008

  Hanlam
  Hanlam

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:24/07/2008
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 150
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Bạn cần tìm hiểu các văn bản sau:
  - Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam;
  - Luật Doanh nghiệp năm 2005; Nghị định 88/2006/NĐ-CP; Nghị định 139/2007/NĐ-CP;
  - Luật Đầu tư năm 2005; Nghị định 108/2006/NĐ-CP;
  - Luật Cạnh tranh năm 2004;
  - Nghị định 103/1999/NĐ-CP về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước; Nghị định 49/2002/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 103/1999/NĐ-CP;
   Ngoài ra, tùy từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mà doanh nghiệp bạn dự định mua bán, sáp nhập, bạn cần tìm hiểu thêm quy định của pháp luật về lĩnh vực đó. (Ví dụ: Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán...)
  Thân mến!
   
  Báo quản trị |  
 • #30309   09/10/2008

  bagiasanhdieu
  bagiasanhdieu

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp khác nhau như thế nào?

  hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp khác nhau như thế nào?  ưu nhược điểm mỗi loại. Thủ tục, trình tự thực hiện ra sao? Rất mong câu trả lời sớm từ các luật sư.
   
  Báo quản trị |  
 • #30310   09/10/2008

  ducbao
  ducbao
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2008
  Tổng số bài viết (169)
  Số điểm: 5855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

  Bạn có thể tham khảo chương VIII của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 17 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh.
   
  Báo quản trị |  
 • #14575   10/03/2009

  lientuan
  lientuan

  Sơ sinh

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:16/10/2008
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trình tự, thủ tục sáp nhập công ty?

  Thân chào !
  Vui lòng cho tôi hỏi thông tin sau:
  XN tôi là DNTN 1 thành viên muốn sát nhập vào một công ty TNHH khác. Trình tự, thủ tục phải làm như thế nào?
  Mong sớm nhận được câu trả lời.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #14576   17/11/2008

  luckyluck868
  luckyluck868

  Sơ sinh

  Lạng Sơn, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2008
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trường hợp sát nhập, hợp nhất doanh nghiệp

  Doanh nghiệp hợp nhất hoặc doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất và bị sáp nhập. Các doanh nghiệp bị hợp nhất và các doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ bị đóng mã số thuế.

  Khi có Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật doanh nghiệp, các doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan Thuế. Hồ sơ gồm:

  - Công văn đề nghị đóng mã số thuế.

  - Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhập (bản sao).

  Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục đóng mã số thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc các doanh nghiệp bị sáp nhập.

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp hợp nhất hoặc doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới.

  1 - Đối với doanh nghiệp hợp nhất: Hồ sơ đăng ký gồm:

  - Tờ khai đăng ký thuế

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

  - Hợp đồng hợp nhất (bản sao).

  - Bảng kê các nghĩa vụ về thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất (kèm theo danh sách các doanh nghiệp bị hợp nhất với mã số thuế và các khoản thuế còn phải nộp với cơ quan Thuế và cơ quan Hải Quan (nếu có) của từng doanh nghiệp bị hợp nhất chuyển giao sang cho doanh nghiệp hợp nhất).

  Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác của doanh nghiệp hợp nhất, cơ quan Thuế phải cấp mã số thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp hợp nhất.

  2 - Đối với doanh nghiệp nhận hợp nhất: Hồ sơ đăng ký gồm:

  - Tờ khai đăng ký thuế điều chỉnh theo mẫu 08-MST.

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới của doanh nghiệp nhận sáp nhập (bản sao có công chứng).

  - Hợp đồng sáp nhập (bản sao).

  - Bảng kê các nghĩa vụ về thuế của các doanh nghiệp bị sáp nhập (kèm theo danh sách các doanh nghiệp bị sáp nhập với mã số thuế và các khoản thuế còn phải nộp với cơ quan Thuế và cơ quan Hải Quan (nếu có) của từng doanh nghiệp bị sáp nhập chuyển giao sang doanh nghiệp nhận sáp nhập).

  Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác của doanh nghiệp nhận sáp nhập, cơ quan Thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin đăng ký thuế điều chỉnh vào hệ thống thông tin quản lý thuế.

  Doanh nghiệp nhận sáp nhập không thay đổi mã số thuế.
  • Nếu thông tin đăng ký thuế thay đổi có ảnh hưởng đến các thông tin ghi trên “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” thì cơ quan Thuế sẽ cấp lại “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” với mã số thuế cũ và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ.
  • Nếu thông tin đăng ký thuế thay đổi không ảnh hưởng đến các thông tin ghi trên “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” thì tổ chức, cá nhân nộp thuế vẫn sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây.

  Nguồn: Thủ tục tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp.
   
  Báo quản trị |  
 • #14577   11/12/2008

  Tranhoangtinh
  Tranhoangtinh

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:30/10/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục sáp nhập công ty!

  Thủ tục sáp nhập công ty:
  1.Thông báo của các công ty bị sáp nhập. 
  2. Nếu đăng ký ngành nghề có điều kiện:

      - Đối với ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 điều 4 Luật Doanh nghiệp.

      - Đối với ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

      3. Hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập (theo điều 153 Luật DN).

      4. Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đ/v CT TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (đ/v công ty CP) của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

      5. Bản chính Quyết định của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

      6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD

  Câu trả lời được gửi tới bởi: Luật sư Trần Thị Tình - 0985522840

   
  Báo quản trị |  
 • #14578   10/03/2009

  Tranhoangtinh
  Tranhoangtinh

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:30/10/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  #ccc" align="center">

  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

  Các bài viết không dấu sẽ bị xem là bài viết vi phạm!
  Bài viết vi phạm sẽ bị xóa!

  Câu hỏi của bạn là trường hợp sáp nhập công ty; tôi xin trả lời như sau:
  Thủ tục sáp nhập công ty:
  1.Thông báo của các công ty bị sáp nhập. 
  2. Nếu đăng ký ngành nghề có điều kiện:

      - Đối với ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 điều 4 Luật Doanh nghiệp.

      - Đối với ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

      3. Hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập (theo điều 153 Luật DN).

      4. Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đ/v CT TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (đ/v công ty CP) của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

      5. Bản chính Quyết định của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

      6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD

   
  Báo quản trị |  
 • #30571   20/11/2008

  lientuan
  lientuan

  Sơ sinh

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:16/10/2008
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thủ tục sáp nhập doanh nghiêp?

  Thân chào luật sư!
  Luật sư vui lòng cho tôi hỏi thông tin sau:
  XN tôi là DNTN 1 thành viên .Nay chúng tôi muốn sáp nhập xí nghiệp vào một công ty TNHH thì có được không?thủ tục phải làm như thế nào? Nếu không được thì Xí Nghiệp tôi mang toàn bộ tài sản góp vào công ty sau đó giải thể xí nghiệp thì có được không ?thủ tục góp vốn vào công ty phải làm như  thế nào?
  Mong tư vấn và trả lời sớm .Tôi xin chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #30572   19/11/2008

  lawyerhien
  lawyerhien
  Top 150
  Lớp 6

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (517)
  Số điểm: 7457
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 38 lần


  Luật doanh nghiệp  quy định:
  Điều 153. Sáp nhập doanh nghiệp

  1. Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

  2. Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau:

  a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;

  b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo hợp đồng sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua;

  c) Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

  3. Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

  Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

  Bạn có thể góp vốn vào Công ty TNHH nếu được Hội đồng thanh viê của Công ty đó đồng ý.
  Chí cần họp Hội đồng thành viên, làm thủ tục góp vốn sau đó bạn đăng ký tại Phòng đăng kí kinh doanh Sở kế hoạch Đầu tư của tỉnh (mẫu giấy đăng kí thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh có sẵn ở phòng một cửa).
  Chúc bạn may mắn.

  Luật s­ư L­ưu Thị Thu Hiền

  Tr­ưởng VP Luật s­ư Hiền và Liên danh

  374 Phan Bội Châu - Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk.

   
  Báo quản trị |  
 • #31267   31/03/2009

  trailaw
  trailaw

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/03/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  hỏi thủ tục sáp nhập doanh nghiệp được quy định ở các văn bản nào vậy? Xin nhờ luật sư giúp đỡ

  có ai biết thủ tục sáp nhập doanh nghiệp được quy định  ở văn bản nào không? chỉ mình với, cảm ơn nhiều!
   
  Báo quản trị |  
 • #31268   31/03/2009

  LGQuangHa
  LGQuangHa

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:31/03/2009
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục sáp nhập Doanh nghiệp

  Trả lời.
  Thủ tục sáp nhập Doanh nghiệp được quy định tại:
  1. Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2005 (60/2005/QH11)
  2. Khoản 4 điều 17 Nghị định 88/2006/ND-CP.

   
  Báo quản trị |