Quyết định số 68: Về việc ban hành Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #264451 27/05/2013

  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2776)
  Số điểm: 32598
  Cảm ơn: 943
  Được cảm ơn 1127 lần


  Quyết định số 68: Về việc ban hành Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

   

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC

  Số:68/QĐ-HĐLSTQ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2011

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Quy tắc Đạo đức

  và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

   

  HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC

  Căn cứ Luật Lụât sư năm 2006;

  Căn cứ Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;

  Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam và các cơ quan giúp việc của Liên đoàn (ban hành kèm theo Quyết định số34/QĐ-LĐLSVN ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam);

  Căn cứ Nghị quyết số12/NQ-HĐLSTQ ngày 27 tháng 02 năm 2011 của Hội đồng luật sư toàn quốc,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương, 27 Quy tắc kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Uỷ viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn, các Uỷ ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư, các luật sư thành viên Liên đoàn luật sư, Chánh Văn phòng Liên đoàn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Tư pháp;
  - Các Phó Chủ tịch;
  - Lưu VPLĐLSVN.

  TM. HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC

  CHỦ TỊCH

  (đã ký)


   

  Luật sư Lê Thúc Anh

   

   

   
  33087 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danusa vì bài viết hữu ích
  phuynhtien (08/10/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận