Quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên

Chủ đề   RSS   
 • #613177 24/06/2024

  motchutmoingay24
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (564)
  Số điểm: 8937
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 192 lần


  Quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên

  Vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra Quyết định 165/QĐ-TW ban hành Quy trình xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên thuộc Bộ Chính trị, BCHTW và Ban Bí thư

  Ngày 06/6/2024, BCHTW đã ra Quyết định 165/QĐ-TW có hiệu lực từ ngày 06/6/2024, thay thế cho Quyết định 173/QĐ-TW ngày 08/7/2008 và Quyết định 195/QĐ-TW ngày 19/11/2008.

  Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

  Theo đó, quy trình bao gồm 3 bước đó là: bước chuẩn bị, bước tiến hành và bước kết thúc. Quy trình được quy định cụ thể như sau:

  (1) Bước chuẩn bị

  1. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  - Tờ trình

  - Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

  - Tài liệu có liên quan

  2. Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện các việc sau:

  - Sao gửi hồ sơ vụ việc cho các thành viên liên quan, bao gồm:

  + Uỷ viên Bộ Chính trị

  + Uỷ viên Ban Bí thư (nếu Bộ Chính trị trình)

  + Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (nếu Ban Bí thư trình)

  - Tuân theo Quy chế làm việc của từng cấp

  3. Thường trực Ban Bí thư phân công:

  - Uỷ viên Bộ Chính trị hoặc Uỷ viên Ban Bí thư nghe đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi tổ chức hội nghị xem xét kỷ luật.

  - Một số trường hợp đặc biệt:

  + Đảng viên vi phạm là Uỷ viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư hoặc Thường trực Ban Bí thư nghe trình bày ý kiến.

  + Đảng viên vi phạm là Uỷ viên Ban Bí thư: Thường trực Ban Bí thư nghe trình bày ý kiến.

  (2) Bước tiến hành

  1. Hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định kỷ luật:

  1.1 Thành phần tham dự:

  - Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư.

  - Các đại diện lãnh đạo của: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

  - Trong trường hợp cần thiết thì mời thêm đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên.

  1.2. Trình tự xem xét, quyết định kỷ luật:

  - Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày các nội dung của Tờ trình và báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật.

  - Đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến, tổ chức đảng có đảng viên vi phạm phát biểu. Trường hợp vắng mặt thì đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo kiểm điểm của tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và các ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có)

  - Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư được phân công gặp đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trước khi họp xem xét kỷ luật và báo cáo về kết quả cuộc gặp, trao đổi.

  - Hội nghị thảo luận, biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật hoặc biểu quyết đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định.

  - Trường hợp đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật: Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì. phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị hồ sơ vụ việc để Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  - Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định không thi hành kỷ luật: Văn phòng Trung ương Đảng thông báo bằng văn bản đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

  2. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định kỷ luật:

  2.1 Thành phần tham dự:

  - Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  - Đại diện lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các ban đảng có liên quan.

  2.2. Trình tự xem xét, quyết định kỷ luật:

  - Đại diện Bộ Chính trị đọc tờ trình và báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật.

  - Đại diện tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến.

  - Trường hợp đảng viên vi phạm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì tổ chức đảng vi phạm có người đứng đầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự họp

  - Hội nghị thảo luận, biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật bằng phiếu kín.

  - Trường hợp Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định không thi hành kỷ luật: ủy quyền cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông báo bằng văn bản đến tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

  (3) Bước kết thúc

  -  Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quyết định thi hành kỷ luật hoặc thông báo không kỷ luật.

  - Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư triển khai quyết định kỷ luật, thông báo không kỷ luật đến tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và tổ chức, cá nhân có liên quan.

  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn chỉnh hồ sơ xem xét, thi hành kỷ luật và bàn giao Văn phòng Trung ương Đảng lưu trữ hồ sơ theo quy định.

  - Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có liên quan chấp hành quyết định thi hành kỷ luật.

  Trên đây là Quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Bộ Chính trị, BCHTW và Ban Bí thư được ban hành kèm theo Quyết định 165/QĐ-TW có hiệu lực từ 06/6/2024.

   
  177 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận