Quy định về xây dựng phương án đàm phán giá đối với thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm?

Chủ đề   RSS   
 • #611615 16/05/2024

  Quy định về xây dựng phương án đàm phán giá đối với thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm?

  Thông tư 05/2024/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định về danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá.
   
  1. Đơn vị đàm phán giá
   
  Căn cứ Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BYT quy định về danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành:
   
  * Hoạt động đàm phán giá thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm thuộc Danh mục được áp dụng hình thức đàm phán giá quy định tại Điều 2 Thông tư này do đơn vị được Bộ Y tế giao nhiệm vụ thực hiện (sau đây viết tắt là Đơn vị đàm phán giá).
   
  * Nhiệm vụ của Đơn vị đàm phán giá:
   
  + Xây dựng, phê duyệt và thông báo kế hoạch tổ chức đàm phán giá;
   
  + Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm theo hình thức đàm phán giá;
   
  + Xây dựng, thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu;
   
  + Tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất;
   
  + Xây dựng và phê duyệt các phương án đàm phán giá;
   
  + Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả đàm phán giá;
   
  + Ký thỏa thuận khung hoặc ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu;
   
  + Tham gia giám sát, điều tiết việc cung cấp, sử dụng các thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đã được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đàm phán giá;
   
  + Tham gia tất cả các bước của quy trình đàm phán giá và tổng hợp, cung cấp các thông tin liên quan trong quá trình thực hiện đàm phán giá;
   
  + Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.
   
  2. Xây dựng phương án đàm phán giá đối với thuốc
   
  Việc xây dựng phương án đàm phán giá đối với thuốc căn cứ vào một hoặc một số hoặc toàn bộ các thông tin sau đây:
   
  + Số lượng giấy đăng ký lưu hành của thuốc generic nhóm 1 theo quy định tại Thông tư quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (sau đây viết tắt là thuốc generic nhóm 1) hoặc các thuốc generic nhóm kỹ thuật khác trong trường hợp không có thuốc generic nhóm 1;
   
  + Giá trúng thầu thuốc generic nhóm 1 hoặc các nhóm kỹ thuật khác trong trường hợp không có thuốc generic nhóm 1;
   
  + Khả năng thay thế của thuốc đàm phán giá (trong trường hợp cần thiết);
   
  + Thời gian lưu hành tại Việt Nam;
   
  + Thông tin về giá trị của thuốc đàm phán giá đã sử dụng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp (nếu có);
   
  + Giá trị và số lượng kế hoạch của thuốc đàm phán giá;
   
  + Giá tham khảo của thuốc đàm phán giá tại các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (nếu có). Trường hợp không có giá tham khảo tại ASEAN thì tham khảo các quốc gia khác (nếu có);
   
  + Lộ trình gia công, chuyển giao công nghệ đối với các thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu do Bộ Y tế công bố gia công, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam;
   
  + Hồ sơ đề xuất của nhà thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất và tổng hợp thông tin thuốc đàm phán giá của tổ chuyên gia;
   
  + Các thông tin khác có liên quan (nếu có).
   
  3. Xây dựng phương án đàm phán giá đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm 
   
  Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 5 Thông tư 05/2024/TT-BYT quy định về danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành:
   
  Việc xây dựng phương án đàm phán giá đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm căn cứ vào một hoặc một số hoặc toàn bộ các thông tin sau đây:
   
  + Giá trúng thầu của thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đàm phán giá (nếu có);
   
  + Thời gian lưu hành tại Việt Nam;
   
  + Thông tin về giá trị của thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đàm phán giá đã sử dụng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp (nếu có);
   
  + Giá trị và số lượng kế hoạch của thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đàm phán giá;
   
  + Giá tham khảo của thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đàm phán giá tại các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (nếu có). Trường hợp không có giá tham khảo tại ASEAN thì tham khảo các quốc gia khác (nếu có);
   
  + Hồ sơ đề xuất của nhà thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất và tổng hợp thông tin của thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đàm phán giá của tổ chuyên gia;
   
  + Các thông tin khác có liên quan (nếu có).
   
  4. Phương án đàm phán giá
   
  Căn cứ khoản 3 Điều 5 Thông tư 05/2024/TT-BYT quy định về danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành:
   
  Phương án đàm phán giá bao gồm các nội dung sau đây:
   
  + Thời gian dự kiến tiến hành đàm phán giá;
   
  + Thông tin tóm tắt của thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đàm phán giá;
   
  + Giá đàm phán mong muốn là giá được sử dụng để đàm phán và không phải giá bắt buộc phải đạt được khi tiến hành đàm phán giá, gồm một trong hai trường hợp sau đây:
   
  - Mức giá mong muốn đạt được trong đàm phán giá;
   
  - Khoảng giá bao gồm nhiều mức giá mong muốn đạt được trong đàm phán giá;
   
  + Các yếu tố khác liên quan đến phương án đàm phán giá.
   
  Như vậy, xây dựng phương án đàm phán giá đối với thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được quy định tại khoản 1, 2 Điều 5 Thông tư 05/2024/TT-BYT. Phương án đàm phán giá bao gồm thời gian dự kiến tiến hành đàm phán giá; thông tin tóm tắt của thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đàm phán giá; giá đàm phán mong muốn; các yếu tố khác liên quan quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 05/2024/TT-BYT.
   
  32 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận