Quy định về thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật khi cung cấp cho người tiêu dùng

Chủ đề   RSS   
 • #605926 06/10/2023

  Quy định về thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật khi cung cấp cho người tiêu dùng

  Người tiêu dùng là người mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và không vì mục đích thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.
   
  Trong quá trình hoạt động các cá nhân, tổ chức kinh doanh sẽ có thể phát sinh việc cung cấp sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật cho người tiêu dùng. Do đó để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng thì tại Điều 33 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 có hiệu lực từ 01/7/2024 có quy định về việc thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật như sau:
   
  Sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật bao gồm:
   
  - Sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật nhóm A là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng;
   
  - Sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật nhóm B là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây thiệt hại cho tài sản của người tiêu dùng;
   
  - Sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng thì áp dụng các quy định đối với sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật nhóm A.
   
  Xử lý sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật:
   
  - Trường hợp phát hiện sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật nhóm A, tổ chức, cá nhân kinh doanh tự mình hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc cơ quan quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực liên quan có trách nhiệm sau đây:
   
  + Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp và thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật trên thị trường;
   
  + Công khai về sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi sản phẩm, hàng hóa đó theo hình thức niêm yết tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng (nếu có) của tổ chức, cá nhân kinh doanh cho đến khi kết thúc việc thu hồi;
   
  + Thông báo công khai về sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi sản phẩm, hàng hóa đó ít nhất 05 số liên tiếp hoặc 05 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, đài truyền hình, báo in, báo điện tử ở trung ương và địa phương nơi sản phẩm, hàng hóa đó lưu thông.
   
  - Trường hợp phát hiện sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật nhóm B, tổ chức, cá nhân kinh doanh tự mình hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc cơ quan quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực liên quan có trách nhiệm thực hiện những việc sau:
   
  + Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp và thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật trên thị trường;
   
  + Công khai về sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi sản phẩm, hàng hóa đó theo hình thức niêm yết tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng (nếu có) của tổ chức, cá nhân kinh doanh cho đến khi kết thúc việc thu hồi;
   
  - Nội dung thông báo, công khai bao gồm:
   
  + Mô tả sản phẩm, hàng hóa phải thu hồi;
   
  + Lý do thu hồi sản phẩm, hàng hóa và cảnh báo nguy cơ thiệt hại do khuyết tật của sản phẩm, hàng hóa gây ra;
   
  + Thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi sản phẩm, hàng hóa;
   
  + Thời gian, phương thức khắc phục khuyết tật của sản phẩm, hàng hóa;
   
  + Nội dung khác có liên quan (nếu có) để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
   
  =>> Theo đó quy định về thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật khi bán cho người tiêu dùng được thực hiện theo quy định nêu trên.
   
  160 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận