Quy định về nhà đầu tư chiến lược trong chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần?

Chủ đề   RSS   
 • #560301 11/10/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Quy định về nhà đầu tư chiến lược trong chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần?

  Mình muốn biết thông tin về nhà đầu tư chiến lược của đơn vị sự nghiệp thực hiện cổ phần hóa, khi nào đơn vị cổ phần mới có nhà đầu tư chiến lược? 

   
  818 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #560313   11/10/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1397)
  Số điểm: 11672
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Về vấn đề của chị được nêu tại Quyết định 22/2015/QĐ-TTg về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành:

  "Điều 4. Đối tượng và điều kiện mua cổ phần

  ...

  3. Nhà đầu tư chiến lược

  a) Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, chuyển giao công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với đơn vị.

  b) Căn cứ vào quy mô vốn điều lệ, lĩnh vực hoạt động và yêu cầu mở rộng phát triển của đơn vị, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trình cơ quan quyết định cổ phần hóa phê duyệt. Số lượng nhà đầu tư chiến lược được xác định tối đa là 03 nhà đầu tư. Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

  Trường hợp nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hạn chế chuyển nhượng theo quy định thì phải bồi thường mọi tổn thất xảy ra theo đúng hợp đồng cam kết và quy định của pháp luật hiện hành.

  c) Nguyên tắc xác định giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược:

  - Đối với trường hợp bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sau khi đấu giá công khai thì giá bán do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất.

  - Đối với trường hợp thỏa thuận trực tiếp hoặc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược có đủ tiêu chuẩn và đã thực hiện đăng ký mua trước khi thực hiện đấu giá công khai thì giá bán là giá thỏa thuận giữa các bên hoặc là giá đấu thành công nhưng không thấp hơn giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án chuyển đổi phê duyệt.

  ...

  Điều 17. Xác định vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

  ...

  2. Trên cơ sở vốn điều lệ đã được xác định, cơ quan quyết định chuyển đổi căn cứ vào quy mô thực tế để quyết định cơ cấu vốn cổ phần lần đầu, bao gồm

  ...

  b) Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư khác không thấp hơn 20% vốn điều lệ. Số cổ phần bán cho nhà đầu tư khác không thấp hơn 50% số cổ phần nêu trên."

  Việc xác định nhà đầu tư chiến lược áp dụng theo quy định trên.

   
  Báo quản trị |