Quy định về chế độ báo cáo của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Chủ đề   RSS   
 • #611643 17/05/2024

  Quy định về chế độ báo cáo của Quỹ Hỗ trợ nông dân

  Quỹ Hỗ trợ nông dân là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc cơ quan Hội Nông dân các cấp; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 37/2023/NĐ-CP.
   
  Và hiện nay trong quá trình hoạt động thì chế độ báo cáo của Quỹ Hỗ trợ nông dân được thực hiện theo Điều 37 Nghị định 37/2023/NĐ-CP như sau:
   
  Chế độ báo cáo của Quỹ Hỗ trợ nông dân
   
  - Đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương: Tổng hợp, lập và gửi các báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm của hệ thống Quỹ Hỗ trợ nông dân trên phạm vi toàn quốc. Báo cáo tổng hợp được gửi về Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát.
   
  - Đối với các Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh/huyện: Lập và gửi các báo cáo định ký 6 tháng và hằng năm về Hội nông dân cùng cấp để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/huyện nơi Quỹ Hỗ trợ nông dân thành lập và gửi về Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương để tổng hợp.
   
  Các loại báo cáo của Quỹ Hỗ trợ nông dân
   
  Quỹ Hỗ trợ nông dân có các loại báo cáo 6 tháng và hằng năm của Quỹ Hỗ trợ nông dân gồm:
   
  - Báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu; bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật; báo cáo tình hình thu chi tài chính; báo cáo tình hình phân phối chênh lệch thu, chi và sử dụng các quỹ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
   
  - Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Hỗ trợ nông dân.
   
  Thời hạn gửi báo cáo của Quỹ Hỗ trợ nông dân
   
  - Báo cáo 06 tháng gửi chậm nhất trước ngày 31 tháng 7 hằng năm;
   
  - Báo cáo năm được gửi chậm nhất là sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính; riêng báo cáo tài chính năm được kiểm toán của Quỹ Hỗ trợ nông dân được gửi chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.
   
  Phương thức gửi báo cáo và các lưu ý khi gửi báo cáo của Quỹ Hỗ trợ nông dân
   
  - Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện gửi báo cáo theo phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
   
  - Trường hợp đột xuất, Quỹ Hỗ trợ nông dân có trách nhiệm, nghĩa vụ cung cấp thông tin, báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
   
  - Định kỳ hằng năm, Hội nông dân các cấp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
   
  - Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện chế độ báo cáo khác theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
   
  =>>  Như vậy hiện nay trong quá trình hoạt động thì Quỹ Hỗ trợ nông dân cần tuân thủ theo quy định nêu trên về việc báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
   
  46 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận