Quy định về các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán theo pháp luật Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #602014 21/04/2023

  Quy định về các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán theo pháp luật Việt Nam

  Các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán đòi hỏi sự chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức về thị trường chứng khoán và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và quy trình liên quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của công ty chứng khoán, bao gồm hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, nghiệp vụ nghiên cứu thị trường, và quản lý danh mục đầu tư.

  Quy-dinh-ve-cac-nghiep-vu-kinh-doanh-cua-cong-ty-chung-khoan-theo-phap-luat-Viet-Nam

   

  1. Công ty chứng khoán là gì?

  Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 121/2020/ TT-BTC, công ty chứng khoán là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện một, một số nghiệp vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 72, các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 86 Luật Chứng khoán 2019.

   

  2. Các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

  2.1. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán

  Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán được cung cấp các dịch vụ sau đây:

  - Nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân; thực hiện phân phối hoặc làm đại lý phân phối chứng khoán; 

  Quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán; cung ứng dịch vụ quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán cho các doanh nghiệp khác;

  - Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán hoặc cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán; 

  Cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bù trừ và thanh toán chứng khoán; các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

  (Khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán 2019)

  2.2. Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán

  Theo khoản 2 Điều 86 Luật Chứng khoán 2019, công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán được giao dịch chứng khoán trên tài khoản tự doanh chứng khoán và được đầu tư, góp vốn, phát hành, chào bán các sản phẩm tài chính.

  2.3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán

  Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán được cung cấp dịch vụ:

  - Tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán, thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán; 

  - Đại lý lưu ký, thanh toán, chuyển nhượng chứng khoán; 

  - Tư vấn tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, mua bán doanh nghiệp; 

  - Tư vấn quản trị, tư vấn chiến lược doanh nghiệp; 

  - Tư vấn chào bán, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; 

  - Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp.

  (Khoản 3 Điều 86 Luật Chứng khoán 2019)

  2.4. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

  Theo khoản 4 Điều 86 Luật Chứng khoán 2019, công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng về kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.
  * Lưu ý: Ngoài các dịch vụ quy định tại mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, công ty chứng khoán chỉ được cung cấp dịch vụ tài chính khác phù hợp với quy định của pháp luật sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản. 

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền tạm ngừng, đình chỉ việc cung cấp dịch vụ tài chính khác của công ty chứng khoán nếu việc cung cấp dịch vụ đó trái với quy định của pháp luật hoặc gây rủi ro hệ thống thị trường chứng khoán.

   

  3. Nguyên tắc hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán

  Công ty chứng khoán khi thực hiện hoạt động nghiệp vụ phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

  - Phải ban hành các quy trình hoạt động cho các nghiệp vụ.

  - Phải ban hành quy tắc đạo đức hành nghề.

  - Công ty chứng khoán, nhân viên công ty chứng khoán không được thực hiện đầu tư thay cho khách hàng trừ trường hợp ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân theo quy định tại Điều 19 Thông tư 121/2020/TT-BTC.

  - Có trách nhiệm trung thực với khách hàng, không được xâm phạm tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của khách hàng. 

  Thực hiện quản lý tách biệt tài sản của từng khách hàng, tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

  - Có trách nhiệm ký hợp đồng với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng.

  - Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, công ty chứng khoán khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng không được trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi sau:

  + Quyết định đầu tư chứng khoán thay cho khách hàng;

  + Thỏa thuận với khách hàng để chia sẻ lợi nhuận hoặc lỗ;

  + Quảng cáo, tuyên bố rằng nội dung, hiệu quả, hoặc các phương pháp phân tích chứng khoán của mình có giá trị cao hơn của công ty chứng khoán khác;

  + Có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật để dụ dỗ hay mời gọi khách hàng mua bán một loại chứng khoán nào đó;

  + Cung cấp thông tin sai lệch, gian lận, hoặc gây hiểu nhầm cho khách hàng;

  + Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật.

  - Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

  - Thực hiện công bố thông tin và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.

  - Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng để bảo đảm hoạt động an toàn và liên tục.

  - Thực hiện giám sát giao dịch chứng khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  - Công ty chứng khoán phải thiết lập một bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm thông tin liên lạc với khách hàng và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

  - Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật có liên quan.

  (Điều 4 Thông tư 121/2020/TT-BTC)

   

  Như vây, công ty chứng khoán có các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và được quy định cụ thể như trên.

   
   
  3457 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận