Phương thức thanh toán khoản chi từ ngân sách cho lưu học sinh

Chủ đề   RSS   
 • #611839 22/05/2024

  touyen612

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:16/04/2024
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Phương thức thanh toán khoản chi từ ngân sách cho lưu học sinh

  Ngày 17/5/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 40/2024/TT-BTC hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài.

  Thông tư 40/2024/TT-BTC hướng dẫn thanh toán khoản chi cho người học tập ở nước ngoài theo nhiệm vụ, Đề án đào tạo

  Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 40/2024/TT-BTC, Thông tư này hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài; các khoản chi bao gồm: sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế tại nước ngoài cấp cho lưu học sinh và người học được cấp có thẩm quyền cử đi học ở nước ngoài theo quy định.

  Phương thức thanh toán khoản chi cho lưu học sinh

  Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 40/2024/TT-BTC quy định về Phương thức thanh toán như sau:

  Khi phát sinh trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư 40/2024/TT-BTC gửi đề xuất đến Kho bạc nhà nước để làm thủ tục chi trả kinh phí cho lưu học sinh, người học (bao gồm sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế tại nước ngoài) bằng đồng đô la Mỹ (USD) vào tài khoản cá nhân của lưu học sinh, người học mở tại các ngân hàng ở Việt Nam.

  Các Bộ, cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của hồ sơ đề xuất gửi đến Kho bạc Nhà nước, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.

  - Mức chi sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế cấp cho lưu học sinh, người học được thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài như sau:

  + Điểm 3.2 Mục II Phần II Thông tư liên tịch 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG và quy định tại Khoản 3, 4 Điều 1 Thông tư liên tịch 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG .

  + Khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Thông tư 88/2017/TT-BTC.

  + Điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 54/2022/TT-BTC.

  + Khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Thông tư 30/2022/TT-BTC.

  + Điểm a và điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư 42/2023/TT-BTC.

  + Các quy định về mức chi sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế tại nước ngoài quy định tại các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài khác theo quy định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

  - Các Bộ, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài chịu trách nhiệm quản lý kinh phí để chi trả cho lưu học sinh, người học đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, mức chi theo quy định; theo dõi, quản lý số tiền chi trả đảm bảo không cấp trùng và thực hiện giảm trừ tương ứng số tiền đã chi trả tại Việt Nam trong tổng số kinh phí của người học được hưởng theo chế độ quy định.

  - Khi xác định được thời điểm có thể thực hiện chuyển kinh phí (sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế) ra nước ngoài cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài phối hợp với Kho bạc nhà nước chấm dứt việc thực hiện phương thức thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2024/TT-BTC, khôi phục việc chuyển kinh phí (sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế) ra nước ngoài cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo quy định hiện hành tại các Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài (gồm: Thông tư liên tịch 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG và Thông tư liên tịch 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG; Thông tư 88/2017/TT-BTC; Thông tư 54/2022/TT-BTC; Thông tư 30/2022/TT-BTC; Thông tư 42/2023/TT-BTC) và các quy định khác có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

  Xem chi tiết tại Thông tư 40/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/7/2024.

   

   
  36 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận